skip to Main Content
Update Coronacrisis: Extra Maatregelen Voor Ondernemers

Update coronacrisis: extra maatregelen voor ondernemers

Het kabinet heeft inmiddels weer extra maatregelen genomen ter ondersteuning van ondernemers tijdens de coronacrisis. Zoals beloofd informeer ik jullie hier graag over. De extra maatregelen hebben onder andere betrekking op het verder verlagen van het gebruikelijk loon voor dga’s, een versoepeling van de TOGS-regeling en het vormen van een coronareserve. In dit artikel licht ik deze, en de overige maatregelen, verder toe.

Lager gebruikelijk loon voor dga’s

Als dga ben je verplicht om een zogenaamd ‘gebruikelijk loon’ als salaris uit de bv op te nemen. In 2020 is dit gebruikelijk loon vastgesteld op een minimum van € 46.000. Het is ook mogelijk dat dit wordt bepaald op basis van 75% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking óf op basis van het loon van de meestverdienende werknemer bij de bv, indien dit hoger is dan € 46.000.

In de vorige blogpost heb je al kunnen lezen dat het gebruikelijk loon vanwege de coronacrisis lager mag worden vastgesteld. Inmiddels is bekend gemaakt dat het gebruikelijk loon in verhouding tot de omzet mag worden verlaagd. De exacte vormging hiervan is nog niet bekend, maar zal zeer waarschijnlijk lijken op die van tijdens de kredietcrisis rond het jaar 2009. Toen was één van de voorwaardes dat er geen dividend mocht worden uitgekeerd in plaats van het gebruikelijk loon. Het kabinet heeft berekend dat deze maatregel een gemiddeld voordeel van € 6.200 per dga betekent.

Versoepeling van het urencriterium

Ondernemers hebben voor de inkomstenbelasting recht op diverse faciliteiten. Hierbij kun je denken aan de zelfstandigenaftrek, waarvoor vereist is dat er minstens 1.225 uur per jaar in het bedrijf wordt gewerkt. Op dit moment zijn er natuurlijk tal van bedrijven die door de coronacrisis stilliggen of op een laag pitje staan. Om te voorkomen dat zij deze faciliteiten verliezen, gaat de fiscus er voor de periode van 1 maart t/m 31 mei 2020 vanuit dat er minimaal 24 uur per week in het bedrijf is gewerkt, ook als deze uren niet daadwerkelijk zijn gemaakt. Voor seizoenbedrijven, zoals de horeca, zal tevens worden gezorgd dat de versoepeling van toepassing is. Naar schatting van het kabinet gaat het gemiddeld om een voordeel van € 1.800.

Verhoging van de vrije ruimte voor de werkkostenregeling

Door middel van de werkkostenregeling kunnen vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel belastingvrij worden uitgekeerd. In de werkkostenrekening geldt een zogenaamde vrije ruimte van 1,7% van de loonsom tot aan een bedrag van € 400.000. Voor het bedrag dat boven de € 400.000 uitkomt geldt een percentage van 1,2%. Wanneer vergoedingen en verstrekkingen in een jaar boven deze vrije ruimte uitkomen, betaalt de werkgever 80% belasting via de eindheffing.

Als extra maatregel is besloten dat de vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van de loonsom (voor 2020) wordt verhoogd naar 3%. Dit maakt het voor werkgevers mogelijk om hun werknemers in deze moeilijke tijden een extra onbelaste beloning te geven, zoals een cadeaubon of bonus, zonder dat de werkgever hierdoor eerder 80% eindheffing dient te betalen. Met deze verhoging kan een werkgever maximaal € 5.200 extra aan vergoedingen en verstrekkingen onderbrengen in de vrije ruimte.

Verrekenen van verlies via coronareserve

Heb je bijvoorbeeld een bv en wordt de winst daarvan belast in de vennootschapsbelasting? Dan mag je in de aangifte over 2019 al een te verwachten verlies opnemen. Dit kan worden gedaan via de vorming van een zogenaamde ‘coronareserve’. Een voorwaarde hiervan is dat de coronareserve niet hoger is dan de winst van 2019. Naar schatting van het kabinet ontvangt een bv hierdoor gemiddeld € 25.000 in 2020, in plaats van in 2021, door teruggaven op de voorlopige aanslagen van 2019.

Uitstel van ‘Wet excessief lenen bij eigen bv’

Het wetsvoorstel wat betreft het excessief lenen bij de eigen bv, ook wel dga-taks genoemd, wordt met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Volgens dit wetsvoorstel moet een dga belasting betalen over schulden van de eigen bv die groter zijn dan € 500.000, waarbij een schuld ten behoeve van eigen woning niet meetelt. Door dit wetsvoorstel uit te stellen hebben dga’s een jaar extra tijd om schulden van hun bv, die groter zijn dan € 500.000, af te lossen om zo belastingheffing te voorkomen.

Versoepeling van aflossingsverplichting voor hypotheken

Normaal gesproken geldt er, voor hypotheken die na 2013 zijn afgesloten, een aflossingsverplichting voor de aftrek van de hypotheekrente. In verband met de coronacrisis bieden banken hun klanten nu aan om gedurende een periode van maximaal zes maanden hun rente- en aflossingsverplichting op te schorten. Om te voorkomen dat dit tot verlies van aftrek van de hypotheekrente leidt, wordt de aflossingsverplichting versoepeld. Dit houdt in dat de inhaalaflossing kan worden verspreid over het restant van de looptijd van de hypotheek. Het is ook mogelijk dat er voor de inhaalaflossing een apart aflossingsschema wordt afgesproken.

Verdere versoepeling van de TOGS-regeling en de BMKB-regeling

Het kabinet heeft op dinsdag 28 april besloten dat de voorwaarden voor kredieten via de BMKB-regeling (Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf) en de eenmalige gift van € 4.000 volgens de TOGS-regeling verder worden versoepeld.

De overheid staat via de BMKB-regeling garant voor de kredieten aan ondernemers, zodat banken eerder leningen verstrekken. Eerder verhoogde het kabinet vanwege de coronacrisis al de garantstelling naar 90% voor het mkb en 80% voor grotere bedrijven. De regeling zal nog verder worden verruimd en zal ook van toepassing zijn op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot vier jaar in plaats van twee. Daarnaast komen ondernemers eerder voor de BMKB in aanmerking, omdat een aanvraag behalve via een uitgebreide liquiditeitsprognose, ook kan worden beoordeeld via een omzettoets. Het is nog niet bekend hoe deze omzettoets er uit zal gaan zien.

Ook de TOGS-regeling wordt verder versoepeld. Met deze regeling ontvangen ondernemers in specifiek getroffen sectoren, zoals de horeca, een gift van € 4.000. De gift werd tot nu toe gebaseerd op de hoofdactiviteit van een onderneming, maar kan nu ook worden verstrekt wanneer de ondernemer met een geregistreerde nevenactiviteit aan de voorwaarden voldoet. Hiervoor geldt dan wel de aanvullende voorwaarde dat de ondernemer uitsluitend op basis van de geregistreerde nevenactiviteit in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 een omzetverlies heeft van minstens € 4.000 en in dezelfde periode ook minstens € 4.000 aan vaste lasten heeft.

Verruiming van NOW-regeling voor concerns

De NOW-regeling wordt verruimd voor concerns. Werkmaatschappijen die meer dan 20% omzetverlies hebben, maar behoren tot een concern dat niet exact aan die voorwaarde voldoet, mogen onder bepaalde voorwaarden toch de NOW aanvragen. Om in aanmerking te komen voor de NOW-regeling dienen werkgevers namelijk minstens 20% omzetverlies te hebben. Ze krijgen dan tot maximaal 90% van de loonkosten vergoed. Inmiddels is het niet meer van belang of dit omzetverlies een gevolg is van de coronacrisis of dat er andere redenen ten grondslag liggen, bijvoorbeeld de stikstofproblematiek.

Bij concerns wordt uitgegaan van de omzet van het hele concern. Een probleem hierbij is dat sommige concerns, door de berekening van de omzetdaling per concern, soms geen vergoeding krijgen. Dit komt doordat personeel van de ene bv niet of maar beperkt inzetbaar is in andere bv’s. Bijvoorbeeld wanneer van een bv in het concern de hele omzet wegvalt, maar voor het concern als geheel de omzetdaling minder is dan 20%. Door de verruiming van de NOW-regeling wordt dit probleem nu opgelost.

Deze verruiming houdt in dat zelfstandigen rechtspersonen binnen het concern, zoals de bv’s, de NOW voortaan zelf kunnen aanvragen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • Geen dividend of bonussen: concerns waarvan een bv een beroep doet op de regeling, dienen te verklaren dat over 2020 geen dividend of bonussen uit worden gekeerd of eigen aandelen in worden gekocht.
  • Geen ontslagen: de betreffende bv heeft een akkoord met de vakbond over werkbehoud bij de bv. Bv’s met minder dan 20 werknemers kunnen een akkoord sluiten met een vertegenwoordiging van werknemers.
  • Geen personeels-bv binnen het concern: concerns met personeel-bv’s moeten altijd uitgaan van omzetdaling op concernniveau.
  • Extra waarborgen.

Geen herziening van WW-premie bij overwerk

Normaal gesproken dient de WW-premie met terugwerkende kracht worden herzien wanneer na een jaar blijkt dat een werknemer meer dan 30% meer uren heeft gemaakt dan contractueel is vastgelegd. In verband met de coronacrisis is bepaald dat voor 2020 deze WW-herziening niet uitgevoerd dient te worden. Dit betekent concreet dat werkgevers over het jaar 2020 de WW-premie op grond van de 30%-herzieningssituatie niet hoeven te herzien.

Aanvragen van Corona-Overbruggingslening (COL) voor startups en scale-ups

Startups en scale-ups kunnen sinds 29 april 2020 bij Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) terecht voor het aanvragen van een overbruggingskrediet, de zogenaamde ‘Corona-Overbruggingslening’. Deze extra faciliteit is nodig omdat dit soort bedrijven vanwege de coronacrisis nu, als nieuwe klant, moeilijk bij een bank terecht kunnen. Daarnaast kunnen zij maar beperkt gebruik maken van de tot nu toe beschikbaar gestelde kredietfaciliteiten vanwege de coronacrisis.

De ROM’s zullen leningen verstrekken die variëren tussen de € 50.000 en € 2.000.000. Bij bedragen boven de € 250.000 wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of van andere investeerders. De leningen zullen worden verstrekt tegen een rente van 3%. Voor leningen boven de € 500.000 dien je ook een zogenaamde premium van 2% per jaar te betalen. De looptijd van de leningen is drie jaar, maar er kan tussentijds boetevrij worden afgelost.

Er wordt gestreefd naar een afhandeling binnen de vier tot negen dagen voor aanvragen voor een lening tot € 500.000. Voor aanvragen boven de € 500.000 is het streven om binnen drie werkweken een definitief besluit te nemen.

Verruiming Tozo-regeling voor AOW’ers en ondernemers met een bedrijf in het buitenland

Ondernemers die woonachtig zijn in Nederland, maar waarvan hun bedrijf elders in de EU is gevestigd, kunnen nu voor een deel gebruikmaken van de Tozo-regeling. Door middel van deze regeling hebben zij recht op bijstand voor levensonderhoud. Voor ondersteuning voor bedrijfskapitaal is de ondernemer wel nog aangewezen op het land waar het bedrijf is gevestigd.
De aanvraag voor zelfstandigen die niet in Nederland wonen, zal centraal via één gemeente geregeld worden. Welke gemeente dit wordt, is nog niet bekend.

Ook AOW’ers kunnen voortaan in aanmerking komen voor deze regeling in verband met de coronacrisis. Zij komen juist in aanmerking voor ondersteuning voor bedrijfskapitaal, en dus niet voor bijstand van levensonderhoud.

Zoals je ziet zit de Tweede Kamer niet stil en blijven er nog steeds nieuwe maatregelen binnenstromen. Bij nieuwe of gewijzigde maatregelen zal ik dit uiteraard weer zo snel mogelijk op dit blog kenbaar maken. Heb je vragen omtrent de maatregelen? Neem dan contact met mij op. Ik help je graag!

Groet Maura


Dit artikel is geschreven om je te informeren over de aangepaste maatregelen omtrent het coronavirus. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan. 

Back To Top