skip to Main Content
Update Coronacrisis: Aandachtspunten Voor Ondernemers

Update coronacrisis: aandachtspunten voor ondernemers

Naast de steunmaatregelen van het kabinet, zijn er ook andere zaken waar ondernemers aandacht aan dienen te schenken gedurende de coronacrisis. Hierbij kun je denken aan verlaagde belastingschulden, het wel of niet doorbetalen van belastingvrije vergoedingen tijdens het thuiswerken, het al dan niet mogen intrekken van verlofaanvragen, etc. In dit artikel zet ik al deze aandachtspunten voor je op een rij.

Coronasteun voor dga’s

Doordat directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) zowel aandeelhouder, directeur én werknemer van hun eigen bv. zijn, hebben zij altijd een beetje een bijzondere positie in de wet- en regelgeving.
Om deze reden is het vaak niet duidelijk of zij onder de steunmaatregelen van het kabinet vallen. Binnenkort lees je hier meer over op dit blog, maar hieronder wordt alvast kort toegelicht welke maatregelen op dga’s van toepassing zijn.

Om in aanmerking te komen voor de NOW, welke werkgevers een tegemoetkomen tot maximaal 90% van de loonkosten biedt, dient de werkgever verplicht verzekerd te zijn voor de werknemersverzekeringen. In veel gevallen is dit bij dga’s niet zo, omdat zij juist in de wet zijn uitgezonderd van de verzekeringsplicht.

Om in aanmerking te komen voor de Tozo-regeling, dient de dga te voldoen aan het urencriterium (1.225 uur per jaar actief in de onderneming), en dient de dga de volledige zeggenschap te hebben (meer dan 50% van de aandelen) en de financiële risico’s te dragen. Tevens dient de dga aan te kunnen tonen dat de bv nu geen salaris kan betalen.

De TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19), eerder bekend als het Noodloket, geldt ook gewoon voor dga’s, mits hun bv aan de algemene voorwaarden (zoals een juiste SBI-code) voldoet.

Dga’s kunnen voor hun bv uitstel van betaling aanvragen voor de loonheffing en voor zichzelf uitstel van betaling inkomstenbelasting. Ook mogen dga’s gedurende 2020 een lager gebruikelijk loon toepassen. Aan het eind van dit jaar kan dan met terugwerkende kracht het gebruikelijk jaarloon voor 2020 vast worden gesteld en worden vermeld in de aangifte loonheffingen.

Wanneer een dga in de medische sector werkzaam is, dan kan de onderneming wegens omzetverlies een beroep doen op ondersteuning vanuit de zorgverzekeraars. De verwachting is dat dit ongeveer 60 tot 85% van de omzet zal zijn die normaal gesproken wordt vergoed. De hulp is bestemd voor alle zorg die onder de basis- en aanvullende zorgverzekering wordt geleverd, met uitzondering van opticiens en ongecontracteerde audiciens.

Invorderings- en belastingrente

Normaal gesproken wordt er na het verstrijken van de betalingstermijn voor belastingen een invorderingsrente van 4% gehanteerd. Tijdelijk wordt deze rente verlaagd naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden, inclusief die van de dga’s. Het tarief van de belastingrente wordt tevens verlaagd naar 0,01%. Deze verlaging geldt voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt.
Wanneer men de voorlopige inkomsten- en vennootschapsbelasting in één keer betaald, wordt er een betalingskorting verleend.

Reiskostenvergoeding voor thuiswerkende medewerkers

Veel werknemers ontvangen maandelijks een vaste reiskostenvergoeding. Ook nu de meeste mensen thuiswerken, mogen deze reiskosten gewoon onbelast doorbetaald blijven worden. Dit geldt dus uitsluitend voor vaste vergoedingen en níet wanneer de reiskosten normaal gesproken op declaratiebasis worden vergoed.

Contractbeëindiging bij NOW

De NOW-regeling is bedoeld om de werkgelegenheid zoveel mogelijk te waarborgen en kent daarom twee voorwaarden:

  • Je hebt de inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden, én
  • je mag gedurende de NOW-regeling geen ontslagaanvragen bij het UWV op grond van bedrijfseconomische redenen (de a-grond) indienen.

Hieruit blijkt dus dat een dienstverband alleen niet op grond van bedrijfseconomische redenen beëindigd mag worden. Een ontslagaanvraag kan dus wél ingediend worden naar aanleiding van bijvoorbeeld proeftijdontslag, het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, disfunctioneren of beëindiging met wederzijds goedvinden.

Facturen bij financiële problemen van de klant

Het kan natuurlijk zijn dat een aantal van je klanten door de coronacrisis in financiële problemen zit. Toch moet je ervoor zorgen dat ook deze klanten tijdig worden gefactureerd, om problemen met de fiscus te voorkomen. Je bent namelijk verplicht om, op uiterlijk de 15e dag van de maand die volgt op de maand waarin je hebt geleverd, te factureren wanneer je goederen en/of diensten aan andere ondernemers levert.

Je mag echter wel zelf bepalen of je de klant bijvoorbeeld uitstel van betaling gunt, maar waak ervoor dat je niet zelf ook in de financiële problemen raakt. Het later betaald krijgen van een factuur heeft geen invloed op de btw-aangifte, mits je het factuurstelsel hanteert. Je neemt het bedrag van de levering dus gewoon op in het aangiftetijdvak waarin je de factuur verstuurt.

Je hoeft de daarin begrepen btw overigens niet direct te betalen, want desgevraagd kun je vanwege de coronacrisis voor een periode van drie maanden uitstel van betaling aanvragen. Dit moet online, met behulp van je DigiD-code. Je betaalt slechts 0,01% rente op jaarbasis.

Wanneer één jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum de factuur nog steeds niet is betaald, dan kun je de btw terugvragen bij de Belastingdienst.

Tijdelijk ander werk voor werknemers

Het kan natuurlijk voorkomen dat er gedurende de coronacrisis voor bepaalde functies onvoldoende werk is. Omdat je als werkgever instructierecht hebt, wat inhoudt dat je je werknemers aanwijzingen en instructies kunt geven over de uit te voeren werkzaamheden, mag je je werknemers dus ook andere werkzaamheden uit laten voeren dan in hun functieomschrijving staat beschreven. Uiteraard moet het hierbij gaan om werkzaamheden die in redelijkheid van de werknemer kunnen worden gevraagd én blijft het van belang dat de werkplek veilig en gezond is.

Wanneer de nieuwe werkzaamheden volledig afwijken van de werkzaamheden die in de arbeidsovereenkomst vermeld staan, dan kan er sprake zijn van een wijziging van deze overeenkomst. Hierbij is het van belang dat je een eenzijdig wijzigingsbeding bent overeengekomen. Hierbij gaat het vaak om collectieve wijzigingen voor een groep of alle werknemers die de werkgever wil doorvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het afschaffen van collectief vervoer voor ambulante werknemers. Als het slechts om één medewerker gaat waarbij de werkzaamheden moeten worden aangepast, mag er van deze medewerker een flexibele opstelling worden verwacht, zeker gezien het gaat om tijdelijke wijzigingen.

Belastingvrije vergoedingen voor thuiswerkende medewerkers

Medewerkers die thuiswerken hebben extra kosten. Denk aan het inrichten van een goede werkplek, extra water- en elektriciteitskosten, de gehele dag (eten) en drinken dat normaal gesproken door de werkgever wordt verzorgd, etc.

In principe kun je thuiswerkers geen onbelaste vergoedingen bieden voor hun werkplek. Dit is anders wanneer deze werkplek zelfstandig is. Hier is sprak van wanneer de werkplek een eigen ingang en sanitair heeft, én wanneer je als werkgever de werkplek van de werknemer huurt. In dit geval kun je onbelaste vergoedingen geven voor energie of het beschikbaar stellen van bijvoorbeeld een bureau.

Voor apparatuur zoals laptops, printers en smartphones kan wel een belastingvrije vergoeding geboden worden wanneer deze apparaten noodzakelijk zijn om de functie goed uit te kunnen voeren. Hetzelfde geldt voor een internetabonnement. Houd bij dit laatste wel rekening met wat de kosten precies zijn die tijdens werktijd worden gemaakt, want alleen díe kosten kunnen onbelast worden vergoed.

Verlofaanvragen intrekken

De coronacrisis brengt, zowel bij werkgever als werknemer, ook veel vragen met zich mee over het intrekken van verlofaanvragen. Wanneer het gaat om het opnemen van vakantiedagen is de wens van de werknemer altijd leidend. Wanneer de werknemer reeds geplande vakantiedagen liever wil intrekken, zodat hij deze later in het jaar alsnog op kan nemen, dient de werkgever zich flexibel op te stellen. Uiteraard is het aan de werkgever om goed in de gaten te houden dat straks niet iedereen tegelijk vakantie opneemt. Een werkgever kan op zijn beurt, mits hij daar goede redenen voor kan uitvoeren (drukte of ziekte van medewerkers) het verlof van de werknemer intrekken. Wel moet de werkgever hierbij de eventuele schade van de werknemer, bijvoorbeeld annuleringskosten, vergoeden.

Wanneer de werknemer door het intrekken van de verlofaanvraag verder niet in de gelegenheid wordt gesteld om zijn eventuele nog openstaande tegoed aan wettelijke vakantiedagen over 2019 vóór 1 juli 2020 op te nemen, komen deze wettelijke vakantiedagen niet te vervallen. De werknemer dient dan alsnog de gelegenheid te krijgen om deze dagen op een ander moment op te nemen.

Btw-regels zorgsector

In verband met het coronavirus wordt in de zorgsector op dit moment veelvuldig personeel in- en uitgeleend. Tevens worden met regelmaat medische hulpmiddelen kosteloos geleverd. Om de btw-regels hierbij geen beperking te laten zijn, heeft het ministerie van Financiën een tweetal aanpassingen gedaan:

  • Het uitlenen van zorgpersoneel is onder voorwaarden vrijgesteld van btw. Echter is het wel vereist dat de zorginstelling of zorginrichting zelf ook vrijgesteld is van btw. Verder geldt dat alleen de brutoloonkosten in rekening worden gebracht, plus een kostenvergoeding van maximaal 5%. Met het uitlenen van personeel mag ook geen winst worden beoogd of gemaakt.
  • De btw op medische hulpgoederen en medische apparatuur die kosteloos worden geleverd aan zorginstellingen of -inrichtingen, is onder voorwaarden aftrekbaar. Vereist is dat het om goederen gaat die voorkomen op een lijst en verband houden met het coronavirus.

Wel geldt de voorwaarde dat de kosten voor de ondernemer behoren tot de algemene kosten. De aftrek van btw voor deze ondernemer wordt bepaald op basis van de totale omzet, waarbij de kosteloos geleverde goederen niet meetellen. Ten slotte moet op de factuur vermeld staan dat gebruik wordt gemaakt van de vrijstelling en moeten de gegevens inzake de vrijstelling in de administratie worden bewaard.

De goedkeuringen van het ministerie gelden met terugwerkende kracht tot 16 maart 2020 en blijven van kracht tot 16 juni 2020.

Verdergaande steunmaatregelen

De Tweede Kamer heeft het kabinet verzocht om tal van extra maatregelen te nemen of bestaande regelingen te verruimen. Het gaat hierbij onder andere om het aanpassen van de NOW- en de Tozo-regeling, het verruimen van de TOGS-regeling en het uitbreiden van de verliesverrekening.

Het kabinet is momenteel bezig de inhoud van deze moties te onderzoeken, maar is niet verplicht ze daadwerkelijk uit te voeren. Ik doe mijn best de informatie op dit blog zo actueel mogelijk te houden. Wanneer er vanuit de Rijksoverheid belangrijke nieuwe aanvullingen of verbeteringen van de regelingen worden gemeld, zal ik dit uiteraard weer kenbaar maken.

Groet Maura

Dit artikel is geschreven om je te informeren over de aangepaste maatregelen omtrent het coronavirus. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan. 

Back To Top