skip to Main Content
WIA-uitkering: Wat En Hoe?

WIA-uitkering: wat en hoe?

Is jouw werknemer langdurig ziek? Dan kan het zo zijn dat hij of zij na twee jaar recht heeft op een WIA-uitkering. Voor het zover is, doorloop jij samen met jouw werknemer een langdurig traject waarin jij als werkgever een belangrijke rol speelt. Ik vertel je graag meer over de regels die verbonden zijn aan dit traject.

WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Deze wet voorziet in een uitkering voor werknemers die door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet of minder kunnen werken. Zo wordt voorkomen dat het inkomen van deze werknemers te veel daalt.

WIA-uitkering, hoe werkt het?

Het UWV bepaalt of jouw werknemer na twee jaar ziekte in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. Dit hangt in eerste instantie af van de vraag hoeveel hij of zij nog kan werken.

Om dit te bepalen worden de functionele mogelijkheden van de werknemer gekoppeld aan een database met functies. Daaruit rollen enkele functies die de werknemer nog kan verrichten. Het daarbij behorende loon afgezet tegen het oude loon bepaalt de mate van arbeidsongeschiktheid.

Is jouw werknemer minder dan 35 procent arbeidsongeschikt? Of anders gezegd: kan hij of zij nog 65 procent of meer van het oude loon verdienen? Dan heeft jouw werknemer geen recht op een WIA-uitkering.

Wanneer iemand meer dan 35 procent arbeidsongeschikt is, zijn er drie mogelijkheden:

 1. Jouw werknemer is 35 tot 80 procent arbeidsongeschikt. Hij kan dus nog een deel van zijn loon zelf verdienen door te werken. In dat geval heeft hij recht op een WGA-uitkering (Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten).
 2. Jouw werknemer is meer dan 80 procent arbeidsongeschikt en kan niet of nauwelijks werken. Wel is de verwachting dat dit in de toekomst weer mogelijk is. Ook dan krijgt jouw werknemer een WGA-uitkering.
 3. Jouw werknemer is meer dan 80 procent arbeidsongeschikt. Hij of zij kan niet of nauwelijks werken en de kans op herstel is minimaal. In dat geval heeft jouw werknemer recht op een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten).

Wie vraagt een WIA-uitkering aan?

Jouw zieke of arbeidsongeschikte werknemer moet zelf de aanvraag voor een WIA-uitkering bij het UWV indienen. Dit kan niet zomaar. Hier gaat een langdurig traject aan vooraf waarin jij als werkgever een belangrijke rol speelt.

Om te beginnen kan jouw werknemer pas aanspraak maken op een WIA-uitkering wanneer jij je gedurende het gehele ziekteverloop hebt gehouden aan de regels van de Wet verbetering poortwachter. Dat betekent onder meer dat je:

 • een Plan van aanpak voor re-integratie hebt gemaakt
 • een re-integratiedossier hebt aangelegd
 • je werknemer aan zijn re-integratieverplichtingen hebt gehouden
 • een 42e-weekmelding hebt gedaan bij het UWV (aangifte van langdurige ziekte)
 • een eerstejaarsevaluatie hebt gedaan (na één jaar ziekte)
 • een re-integratieverslag hebt opgesteld (na twintig maanden)

Tip: Voor meer informatie vind je op de website van het UWV een handige aanvulling, namelijk ‘stappenplan bij ziekte werknemer’.

WIA-uitkering aanvragen, hoe gaat dat?

Wanneer jouw werknemer na 87 weken ziekte of arbeidsongeschiktheid nog niet weer volledig aan de slag is, ontvangen jullie beiden in week 88 een brief van het UWV over de WIA-aanvraag. Vanaf dit moment, maar uiterlijk in week 93, kan jouw werknemer de WIA-uitkering online aanvragen. Om de aanvraag in te dienen heb je een DigiD inlogcode nodig.

Voor de beoordeling van de aanvraag heeft het UWV de volgende aanvullende documenten nodig:

 • Het re-integratieverslag
  Dit moet jij als werkgever online aanleveren via het werkgeversportaal van het UWV. Wanneer jouw werknemer dit niet prettig vindt, kan hij of zij dit ook zelf doen. Zorg er in ieder geval voor dat jouw werknemer kopieën krijgt van alle documenten in het verslag. Dit is nodig voor het indienen van de aanvraag.
 • De eindevaluatie
  Je vult dit online formulier in op de website van het UWV. Dat doe je samen met je werknemer. Daarna ondertekenen jullie beiden het formulier. De werknemer krijgt een kopie en jij levert het formulier online aan bij het UWV.
 • Medische informatie
  Deze gegevens mag jij niet aanleveren, dit moet jouw werknemer zelf doen. Hij kan deze gegevens opvragen bij de bedrijfsarts. Deze moet hem ook een kopie geven van de Probleemanalyse en het Actueel oordeel bedrijfsarts (of arbodienst).

Tip: soms is al in een vroeg stadium duidelijk dat jouw zieke werknemer niet meer herstelt. Aangepast werk lijkt ook niet haalbaar. In dat geval kan jouw werknemer vervroegd WIA aanvragen. Dit is alleen mogelijk voor een IVA-uitkering.

Wat gebeurt er na de aanvraag?

Het UWV checkt of bij de aanvraag van de WIA-uitkering alle benodigde formulieren zijn ingeleverd. Ook controleert het UWV of jij en je werknemer genoeg hebben gedaan aan de re-integratie.

Wanneer alles is goedgekeurd, krijgt jouw werknemer een uitnodiging om op gesprek te komen bij de verzekeringsarts. Deze beoordeelt of de werknemer nog in staat is om te werken. Wanneer dat zo is, volgt een tweede gesprek, dit keer met een arbeidsdeskundige. Die bepaalt de mate van arbeids(on)geschiktheid en bekijkt wat voor soort werk jouw werknemer nog aan kan.

Op basis van deze gesprekken beslist het UWV of jouw werknemer recht heeft op een WGA-uitkering of een IVA-uitkering. Ook stelt het UWV de hoogte van de uitkering vast. Je werknemer krijgt hierover binnen acht weken bericht. Jij ontvangt een kopie van de beslissing.

Krijgt jouw werknemer een WGA-uitkering? Dan kan het UWV van jou verlangen dat je in overleg met hem een plan opstelt voor zijn re-integratie. In sommige gevallen biedt het UWV ondersteuning bij de re-integratie van een werknemer.

Tip: het ‘stappenplan WIA’ op de website van het UWV is bedoeld voor werknemers, maar als werkgever krijg je hierdoor ook een goed beeld van de procedure rondom de aanvraag en toekenning van een WIA-uitkering.

Voorkom verrassingen, zorg voor een vangnet

Langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid brengt grote risico’s met zich mee. In de eerste plaats voor je werknemer, die te maken kan krijgen met een flinke inkomensdaling. Maar ook voor jou als werkgever en dan niet alleen vanwege de verplichte loondoorbetaling bij ziekte.

Door allerlei wetten en regelingen kan een langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemer jou in totaal tot 12 jaar lang geld kosten. Deze onvoorziene personeelskosten zijn heel gevaarlijk voor de gezondheid van je bedrijf.

Er zijn verschillende verzekeringen waarmee jij het financiële risico van arbeidsongeschiktheid kunt verkleinen, zowel voor jezelf als voor jouw werknemers. Een greep uit de mogelijkheden:

 • Verzuimverzekering
  De kosten van loondoorbetaling bij ziekte kunnen zwaar drukken, zeker wanneer je een klein bedrijf hebt. Met een verzuimverzekering kun je dit financiële risico opvangen.
 • ZW-eigenrisicoverzekering
  Een werknemer die ziek uit dienst gaat of binnen vier weken na uitdiensttreding ziek wordt, komt in de Ziektewet. Het is mogelijk voor de Ziektewet eigenrisicodrager te worden en dit risico te verzekeren.
 • WGA-eigenrisicoverzekering
  Wanneer jij eigenrisicodrager bent voor de WGA, moet jij de WGA-uitkering van een langdurig zieke werknemer zelf betalen. Met een WGA-eigenrisicoverzekering kun je dit risico onderbrengen bij een verzekeraar.
 • Collectieve WIA-verzekering
  Een collectieve WIA-verzekering biedt je werknemers een financieel vangnet bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid. Naast de inkomensaanvulling ondersteunen veel verzekeraars de werknemer bij de re-integratie. Bijvoorbeeld door te zoeken naar mogelijkheden om (weer) te gaan werken in jouw of een ander bedrijf.
 • No-riskpolis WIA
  Wil je een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer aannemen of in dienst houden? Dan loop je met een no-riskpolis minder financieel risico. De no-riskpolis zorgt voor een compensatie van het loon dat je tijdens ziekte aan je werknemer moet doorbetalen.

Zorg dus dat je goed voorbereid bent op een langdurig zieke werknemer. Laat je niet verrassen. Heb je vragen of ben je benieuwd naar mijn ervaringen? Ik sta je graag te woord.

Tot volgende week!

Groet,

Maura

Back To Top