skip to Main Content
Wet Waardeoverdracht Klein Pensioen: Nieuwe Regels

Wet waardeoverdracht klein pensioen: nieuwe regels

Op 1 januari 2019 is de Wet waardeoverdracht klein pensioen ingegaan. Deze wet maakt de automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen naar de nieuwe pensioenuitvoerder van de deelnemer mogelijk. Zo kunnen kleine pensioenen gebundeld worden tot één groter pensioen. Daarnaast beperkt deze wet de mogelijkheid om kleine pensioenen af te kopen.

Belangrijke uitgangspunten Wet waardeoverdracht klein pensioen

  • De wet is van toepassing op alle (nieuwe) kleine pensioenen vanaf 1 januari 2018.
  • Pensioenuitvoerders zijn niet verplicht om de waarde van een klein pensioen over te dragen naar de nieuwe regeling van een deelnemer.
  • Kiest de oude pensioenuitvoerder ervoor om de waarde van het kleine pensioen over te dragen naar de nieuwe pensioenregeling, dan is de nieuwe pensioenuitvoerder verplicht om aan deze waardeoverdracht mee te werken.
  • De voorwaarden om een klein pensioen af te kopen zijn aangescherpt. Afkoop is alleen nog mogelijk op de pensioendatum óf als automatische waardeoverdracht niet is gelukt. Dit is op zijn vroegst na 5 jaar, waarbij minstens 5 pogingen tot waardeoverdracht zijn geweest.
  • Vanaf 1 januari 2019 vervallen pensioenen van € 2,- of minder per jaar automatisch aan de pensioenuitvoerder.

Klein pensioen

Je hebt een klein pensioen wanneer de pensioenuitkering lager is dan de wettelijke afkoopgrens. In 2019 is dit bedrag € 484,09 bruto per jaar. De minister van Sociale Zaken stelt de afkoopgrens jaarlijks vast. 

Klein pensioen opgebouwd vóór 2018

Kleine pensioenen die vóór 1 januari 2018 opgebouwd zijn, blijven afkoopbaar. Hier zijn wel strikte voorwaarden aan verbonden. Afkoop is geen opeisbaar recht, en kan op zijn vroegst twee jaar na beëindiging van de deelname. Pensioenuitvoerders zijn dus niet verplicht om mee te werken aan het afkoopverzoek.

Pensioenuitvoerders kunnen kleine pensioenen in de toekomst ook automatisch overdragen naar een nieuwe pensioenregeling.

Aandachtspunten bij afkoop klein pensioen

  • Kies je voor afkoop van jouw pensioen? Dan vervalt je pensioenverzekering. Dit betekent dat jij en je nabestaanden geen recht meer hebben op een periodieke pensioenuitkering.
  • De afkoopwaarde is een eenmalig brutobedrag. Hierop worden eerst nog loonbelasting en sociale lasten ingehouden. Het bedrag dat overblijft, kun je vrij besteden.
  • Mogelijk heeft een eenmalige uitkering gevolgen voor eventuele uitkeringen of toeslagen die je op dit moment ontvangt.

Kort gezegd komt de Wet waardeoverdracht klein pension er dus op neer dat pensioenuitvoerders vanaf 1 januari 2019 het recht krijgen om kleine pensioenaanspraken (onder de afkoopgrens van € 474) automatisch over te dragen naar de nieuwe uitvoerder van een deelnemer. Verder regelt de wet dat hele kleine pensioenen komen te vervallen.

Tot volgende week!

Groet,

Maura

Back To Top