skip to Main Content
Loondoorbetaling Bij Ziekte In De Bouw

Loondoorbetaling bij ziekte in de bouw

Wilt u weten hoe loondoorbetaling bij ziekte is geregeld in de bouw? Moet u alleen vaste werknemers loon doorbetalen of ook flexwerkers? In dit artikel vertellen wij u hoe u de verzuimkosten zo laag mogelijk houdt.

Volgens de wet is een werkgever verplicht om een werknemer in de eerste twee jaar van zijn ziekte minimaal 70 procent van zijn loon door te betalen. In het eerste jaar mag u hierbij niet onder het minimumloon komen. Veel cao’s in de bouw gaan nog een stap verder dan de wet. Neem bijvoorbeeld de belangrijke cao Bouw & Infra. Deze cao schrijft voor dat een werknemer in het eerste jaar van ziekte recht heeft op 100 procent van zijn vaste overeengekomen loon.

In het tweede ziektejaar moet een werkgever minimaal 70 procent van het inkomen doorbetalen. Komt het loon daarmee onder het geldende minimum? Dan bent u verplicht om dit aan te vullen tot het minimumloon. Verder is in de cao bepaald dat u een zieke werknemer loon moet doorbetalen vanaf de eerste ziektedag. Dit hoeft u alleen te doen bij de eerste ziekmelding in een kalenderjaar. Wordt de werknemer later in het jaar weer ziek, dan mag u de eerste dag het loon inhouden.

Wanneer uw werknemer ziek of arbeidsongeschikt wordt terwijl hij voor een ander aan het werk is, hoeft u slechts 70 procent van het loon door te betalen. Zijn recht op aanvulling tot 100 procent vervalt. Ook is hij verplicht mee te werken wanneer u probeert de loonschade te verhalen op de andere werkgever.

Bonus bij re-integratie

Een bijzondere regeling in de cao is de bonus bij re-integratie. Wanneer een werknemer in zijn tweede ziektejaar succesvol re-integreert in zijn oude of een nieuwe functie, moet u hem een eenmalige uitkering betalen. Het gaat hier om een aanvulling tot 100 procent van het overeengekomen loon. Gerekend vanaf dag één van het tweede ziektejaar tot het moment van re-integratie (of twee maanden daarna: controleer voor de exacte voorwaarden de cao Bouw & Infra).

Wanneer uw werknemer zich niet aan de spelregels houdt, bijvoorbeeld omdat hij zijn re-integratieverplichtingen niet nakomt, mag u zijn loon opschorten. Zodra hij weer meewerkt aan zijn re-integratie, moet u deze loonsanctie opheffen en hem alsnog het achterstallige loon betalen. In ernstige gevallen mag u de loondoorbetaling zelfs helemaal stopzetten.

Tip: de cao Bouw & Infra is niet de enige cao voor de bouw. Andere bouw-cao’s bevatten misschien andere richtlijnen voor loondoorbetaling bij ziekte.

Loondoorbetaling flexwerkers bouw

Bovenstaande regels gelden in elk geval voor bouwplaats- en uta-werknemers die bij u in vaste dienst zijn. Voor flexwerkers gelden soms andere regels rondom loondoorbetaling bij ziekte. Denk bijvoorbeeld aan invalkrachten, uitzendkrachten en seizoenskrachten, maar ook aan uw werknemers met een halfjaar- of jaarcontract.

De meeste flexwerkers hebben wanneer zij ziek worden recht op loondoorbetaling. Maar de voorwaarden verschillen per type flexwerker. Soms bent u verantwoordelijk voor de loondoorbetaling en soms een andere partij. Zorg dus dat u weet welke flexwerkers u moet betalen bij ziekte.

In de tabel hieronder ziet u welke flexwerkers u als werkgever zelf moet doorbetalen tijdens ziekte.

Type flexwerker Loon doorbetalen bij ziekte?
Uitzendkrachten en payrollers Nee
Oproep- en invalkrachten Hangt af van type contract*
Werknemers met een tijdelijk dienstverband

·        van 1 jaar of langer én vaste uren

·        met uitzicht op vast contract én vaste uren

·        zonder vaste uren

Ja
Werknemers met een vast dienstverband zonder vaste uren Ja

* Voor oproep- en invalkrachten bestaan verschillende soorten contracten. Per contractvorm kunnen de regels over loondoorbetaling bij ziekte verschillen.

Valt uw bedrijf onder de cao Bouw & Infra? Dan mag u oproepkrachten niet voor u laten werken op basis van een nul-urencontract of een contract zonder urengarantie. Een min-maxcontract is wel toegestaan, omdat hierin wordt uitgegaan van een vast aantal garantie-uren. Valt u onder een andere bouw-cao? Controleer dan goed hoe dit is geregeld.

Loondoorbetaling en Ziektewet

Wanneer een werknemer met een tijdelijk contract ziek wordt, betaalt u hem loon tot zijn dienstverband afloopt. Daarna ontvangt hij een Ziektewetuitkering van het UWV. Het UWV helpt vervolgens ook bij de re-integratie. Als werkgever moet u de Ziektewetuitkering aanvragen voor uw werknemer. Dat doet u door hem ziek te melden bij het UWV op de dag dat zijn contract afloopt.

Dit betekent niet dat u van al uw verplichtingen afstand kunt doen. Het UWV belast de Ziektewetuitkering namelijk door, ook al staat de werknemer niet meer bij u op de loonlijst.

Het doorbelasten van de premie gebeurt bij middelgrote (10-100 werknemers) en grote bedrijven (100+ werknemers). Zij betalen een (deels) individuele premie voor de Ziektewet. Kleine bedrijven (0-10 werknemers) merken hier minder van want zij betalen een vaste sectorpremie.

Wilt u weten in welke categorie uw bedrijf precies valt? Bereken dan het premieplichtige loon van het gehele personeelsbestand. Hoe u dit moet doen, leest u in artikel 10: vragen van werkgevers over de Ziektewet.

Ziekteverzuim bouw

Ziekteverzuim is één van de belangrijkste risico’s voor bouwondernemers. Wanneer uw werknemer ziek wordt of uitvalt, bijvoorbeeld vanwege een blessure, kan dit u veel geld kosten. U betaalt namelijk niet alleen het loon. Vaak komen er extra kosten bij door productieverlies, vervanging, arbodienstverlening en re-integratie. In het artikel Zieke werknemer in de bouw, wat zijn de kosten? vindt u een overzicht van alle kosten. Inclusief een voorbeeld uit de praktijk en een rekentool.

Ziekteverzuimverzekering bouw

Hoe goed u het ook aanpakt, u kunt ziekteverzuim nooit helemaal uitbannen. Om hoge verzuimkosten te voorkomen, kiest u voor een verzuimverzekering. Dan betaalt u een vaste premie per maand en loopt u geen financieel risico meer door (langdurige) ziekte en blessures van uw bouwpersoneel.

Veel verzekeraars bieden in combinatie met een verzuimverzekering ook arbodienstverlening. Hiermee voldoet u direct aan de verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter en de Arbowet. Daarnaast krijgt u hulp en vergoedingen bij preventie van ziekte en de re-integratie van zieke werknemers.

Sommige verzekeraars bieden een Arbopakket aan met een tarief over de loonsom in plaats van een vast bedrag per werknemer. Bij veel oproepkrachten met lage salarissen kan een tarief over de loonsom voordeliger uitpakken. Overleg voordat u een keuze maakt eerst met een onafhankelijke verzekeringsadviseur. Zo’n adviseur brengt de risico’s in kaart en kijkt samen met u naar uw personeelsbestand en financiële middelen.

Back To Top