skip to Main Content
5 Veel Gestelde Vragen Over Het Geruisloos Inbrengen In Een Bv

5 veel gestelde vragen over het geruisloos inbrengen in een bv

Wanneer je jouw eenmanszaak of vof wilt omzetten naar een bv, waarbij de onderneming goodwill en/of stille reserves heeft opgebouwd, kan het zijn dat het fiscaal handig is om gebruik te maken van een geruisloze inbreng. Meestal gebeurt dit in de maanden mei en juni, aangezien daarvoor eerst de jaarrekening van het voorafgaande jaar dient te worden opgesteld. De meeste inbrengen vinden plaats met terugwerkende kracht op 1 januari van het jaar dat de onderneming werd opgericht. De berekeningen voor de inbreng in de bv vinden plaats op basis van de slotbalans van het jaar dat daaraan voorafging. Om te voorkomen dat er tussentijdse cijfers opgemaakt moet worden, willen de meeste ib-ondernemingen de bv voor eind juni opgericht hebben. Aangezien hier op dit moment dus volop aan wordt gewerkt, zal ik hieronder antwoord geven op de 5 meest gestelde vragen.

1. Hoever terug kan ik met terugwerkende kracht mijn onderneming geruisloos inbrengen?

Bij het geruisloos inbrengen van een onderneming in een bv mag je maximaal 9 maanden terug de bv in. Bij een ruisende inbreng is dat maximaal 3 maanden. De inbrengdatum dient echter wel door de ondernemer op 1 januari vastgesteld te worden. Wanneer de oprichting van, en de inbreng in, de bv binnen 9 maanden na 1 januari plaatsvindt hoeft de ondernemer geen intentieverklaring of voor-overeenkomst naar de Belastingdienst te sturen.

2. Hoelang duurt mijn eerste boekjaar?

Hoelang je eerste boekjaar duurt kun je zelf bepalen. Welke keuze je maakt hangt met name af van de winstverwachtingen. De slotverklaringen van de oprichtingsakte van de bv geven aan wanneer het eerste boekjaar eindigt. Dit kan eind december van het oprichtingsjaar zijn, maar dit kan ook eind december van het eerstvolgende kalenderjaar zijn. Wanneer de oprichting bijvoorbeeld in 2020 plaatsvindt en het boekjaar eind december 2021 eindigt, dan is de eerste aangifte vennootschapsbelasting (vpb) die van 2020 en de volgende die van 2022. Vindt de oprichting pas plaats in 2021 (met terugwerkende kracht naar 1 januari 2020), dan is de eerste aangifte vpb die van 2021 en de volgende 2022.

Het jaar van oprichting is dus bepalend voor het antwoord op de vraag welke wettekst van de Wet Vpb voor het eerste boekjaar van toepassing is. Uitsluitend bij een tariefswijziging tijdens het lopende eerste lange boekjaar, wordt rekening gehouden met die tariefswijziging.

Als er in het eerstvolgende jaar na een langlopend eerste boekjaar sprake is van een verlies, dan kan de bv dit verlies middels carry back verrekenen met de winst van het eerste lange boekjaar. Kortom: is een bv opgericht in 2018 met een lang eerste boekjaar tot eind 2019, dan kan het verlies van dit jaar (2020) gewoon worden verrekend met de winst van 2018. Het belastingjaar 2018 is namelijk het voorafgaande jaar aan dat van 2020, omdat belastingjaar 2019 in dit geval niet bestaat.

3. Kan ik mijn ib-onderneming geruisloos in mijn stamrecht-bv inbrengen?

Wanneer een ondernemer een gouden handdruk heeft ontvangen, starten ze vaak als ib-ondernemer in hun stamrecht-bv. Een vraag die dan ook vaak gesteld wordt is of de ib-onderneming geruisloos kan worden ingebracht in die stamrecht-bv. Dit is helaas niet het geval. Voor een geruisloze inbreng in een bestaand bv dienen de activiteiten van de bv namelijk in dezelfde lijn te liggen als die van de in te brengen ib-onderneming. Echter is dat bij de inbreng in een stamrecht-bv niet het geval. Gelukkig is hier wel een oplossing voor: maak van de stamrecht-bv een holding.

Bij het opzetten van een holding wordt de ib-onderneming geruisloos ingebracht in een nieuw op te richten bv. Hierbij is het niet toegestaan om de aandelen in die nieuwe bv meteen te vervreemden. Er wordt echter een uitzondering gemaakt wanneer die aandelen worden ingebracht in een eigen (stamrecht)-bv tegen uitreiking van aandelen (aandelenfusie). De stamrecht-bv wordt in dat geval de aandeelhouder van de nieuwe werkmaatschappij. De berekende fiscale verkrijgingsprijs voor de aandelen in de nieuwe werkmaatschappij wordt dan doorgeschoven naar de aandelen, die door het stamrecht-bv aan de DGA worden uitgegeven.

4. Hoe zit het met de stille reserves of goodwill bij het geruisloos inbrengen in een bv?

In principe hoeft hier geen rekening mee gehouden te worden. Door de zogenaamde indeplaatstreding neemt de bv de ingebrachte activa en passiva op de openingsbalans fiscaal op tegen de fiscale boekwaarden van de eindbalans van de ib-onderneming. In de beschikkingen van de Belastingdienst is vaak een regel opgenomen waarin staat dat de eventuele aanwezigheid van goodwill en stille reserves niet wordt beoordeeld vanwege de geringe relevantie voor de geruisloze inbreng.

Bij het inbrengen van vof’s in bv’s hoeft eveneens geen rekening gehouden te worden met goodwill en stille reserves. De vennoten moeten immers toch naar evenredigheid van hun winstgerechtigdheid aandeelhouder worden van de bv, zodat er geen verschuiving van de rechten plaatsvindt. Controleer wel altijd bij het inbrengen in of aangaan van de vof of er in het verleden geen stille reserves zijn voorbehouden. In dat geval komen de belangen in de stille reserves namelijk niet overeen met die van de winstverdeling in de vof en moet er dus wel nauwkeurig worden gerekend.

5. Kan ik nog steeds geruisloos inbrengen wanneer ik gebruik maak van de NOW-regeling?

Wanneer ib-ondernemers gebruik maken van de TOGS- of Tozo-regeling zullen zij normaal gesproken niet zo snel een bv ingaan. Ib-ondernemers die echter een tegemoetkoming vanuit de NOW ontvangen, zouden kunnen overwegen om alsnog de bv in te gaan om privéaansprakelijkheid voor het personeel zoveel mogelijk te beperken. Er zijn ondernemers geweest die in februari of maart van dit jaar hun ib-onderneming in een bv hebben ingebracht. Hierdoor heeft die bv nu geen recht op de tegemoetkoming vanuit de NOW, omdat er in januari 2020 nog geen loonsom was. Voor de loon- en premieheffingen is er immers geen spraken van terugwerkende kracht.

Of ib-ondernemers die reeds een NOW-subsidie toegekend hebben gekregen alsnog zonder problemen met terugwerkende kracht naar 1 januari 2020 de bv in kunnen gaan is niet bekend.  Door het geruisloos inbrengen in een bv vindt er namelijk een wisseling van werkgever plaats, wat problemen kan opleveren bij het toekennen van de definitieve subsidievaststelling. Ik adviseer daarom om hierin pas een besluit te nemen zodra de NOW-subsidie definitief is vastgesteld.

Het geruisloos inbrengen van een ib-onderneming in een bv-structuur dient zeer zorgvuldig te gebeuren wanneer het gaat om de keuzes die gemaakt moeten worden en het uitvoeren ervan. Een groot voordeel van het geruisloos inbrengen ten opzichte van de ruisende inbreng, is dat bij een geruisloze inbreng de hoogte van de stille reserves en goodwill niet erg relevant is en dus niet nauwkeurig hoeft te worden vastgesteld. Wil jij dit jaar nog jouw ib-onderneming geruisloos inbrengen in een bv en kom je er niet helemaal uit? Ik help je hier graag bij.

Groet,
Maura

Back To Top