skip to Main Content
Fiscale Eenheid Vpb: De Voor- En Nadelen

Fiscale eenheid Vpb: de voor- en nadelen

Regelmatig adviseer ik klanten om een fiscale eenheid Vpb voor de vennootschapsbelasting aan te vragen. Dit kan allerlei redenen hebben. In dit artikel vertel ik jou waarom ik soms besluit om dit wel te adviseren en waarom dit in andere gevallen niet verstandig is.

Voordelen fiscale eenheid Vpb

 • Alleen de vennootschap aan de top van de fiscale eenheid moet een aangifte vennootschapsbelasting indienen. Hierdoor hoeft niet iedere vennoot binnen de fiscale eenheid afzonderlijk een aangifte in te dienen.
 • Transacties tussen de lichamen binnen een fiscale eenheid hebben niet direct fiscale gevolgen. Door de fiscale eenheid vormen de verschillende lichamen maar één belastingplichtige entiteit. Het probleem van de zakelijke verrekenprijzen is dan ook niet van toepassing.
 • Binnen de fiscale eenheid vindt automatisch een horizontale verrekening plaats van de winsten behaald door goed draaiende lichamen met de verliezen van vennootschappen die het in datzelfde jaar minder goed deden.
 • Een lichaam kan binnen bepaalde grenzen verliezen van het ene belastingjaar verrekenen met de winst van een ander lichaam in de fiscale eenheid van een ander jaar. Dit heet verticale verliesverrekening.
 • Je hebt de mogelijkheid om relatief eenvoudig een andere concernopbouw tot stand te laten komen zonder heffing van vennootschapsbelasting.

Let op: Sommige voordelen van een fiscale eenheid worden beperkt in situaties waarin een fiscale claim verloren dreigt te gaan.

Nadelen

 • Tenzij de lichamen binnen een fiscale eenheid gedurende hun hele bestaan tot de fiscale eenheid behoren, behalen zij resultaten in een periode waarin zij tot de fiscale eenheid behoren en resultaten in een periode waarin zij niet tot de fiscale eenheid behoren. Wie verliezen die zijn geleden buiten de fiscale eenheidsperiode wil verrekenen met winsten die zijn genoten tijdens de fiscale eenheidsperiode of omgekeerd, moet rekening houden met bepaalde beperkingen.
 • Er zijn situaties waarin een holding een aftrekbaar liquidatieverlies op een lager bedrag moet stellen als de geliquideerde deelneming tot dezelfde fiscale eenheid behoorde dan wanneer de deelneming niet tot dezelfde fiscale eenheid behoort.
 • Kans op een verlaging van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Door het aangaan van een fiscale eenheid telt de Belastingdienst de investeringen van alle vennootschappen in de fiscale eenheid bij elkaar op. Omdat de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek afneemt als het totale investeringsbedrag meer bedraagt dan € 106.150 (bedrag 2019), kan de optelling van de investeringen van alle vennootschappen leiden tot het verlagen of zelfs vervallen van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.
 • Een fiscale eenheid kan over een belastingjaar maar één keer de eerste schijf (19% over de eerste € 200.000) van de vennootschapsbelasting benutten.
 • De ontvanger van de belastingen mag van een lichaam in de fiscale eenheid te innen bedragen verrekenen met aan andere lichamen in de fiscale eenheid uit te betalen bedragen.
 • De lichamen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de vennootschapsbelastingschulden van een fiscale eenheid over een periode waarin zij tot die fiscale eenheid behoorden. Dit is vooral een nadeel bij een eventueel faillissement van een lichaam in de fiscale eenheid.

Nu je op de hoogte bent van de voor- en nadelen van de fiscale eenheid Vpb hoop ik dat je wel overwogen een beslissing kunt maken. Heb je na het lezen van dit artikel toch nog vragen, dan hoor ik het graag.

Tot volgende week.

Groet Maura

Back To Top