skip to Main Content
Extra Steunmaatregelen Voor Bedrijven Inzake Coronavirus

Extra steunmaatregelen voor bedrijven inzake coronavirus

Om de negatieve effecten van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken en zo goed mogelijk te compenseren, heeft het kabinet op 17 maart 2020 extra steunmaatregelen voor bedrijven bekendgemaakt. In deze update bespreken wij deze maatregelen, en de eerder genomen maatregelen.

1. Werktijdverkorting wordt NOW

Het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wordt per direct ingevoerd, waarmee de bestaande regeling inzake werktijdverkorting per direct komt te vervallen. Met het NOW, kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90%. Hierbij dient het loon voor 100% te worden doorbetaald. De NOW kan voor drie maanden worden aangevraagd en vervolgens nog eens met drie maanden worden verlengd.

Reeds toegekende werktijdverkorting blijft van kracht. Bij verlenging dient gebruik gemaakt te worden van de nieuwe NOW.

Voorwaarden

Tijdens de periode waarover de tegemoetkoming wordt aangevraagd, kan geen ontslag worden aangevraagd voor de betreffende werknemer. Het verwachte omzetverlies moet minstens 20% zijn en ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

Omvang van de tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de omzetdaling. Het maximaal bedraagt 90% van de loonsom als de omzet voor 100% wegvalt. Valt bijvoorbeeld de helft van de omzet weg, dan krijg je via de NOW 45% tegemoetkoming in de loonkosten.

Aanvragen

De aanvraag dien je in bij het UWV, die vervolgens een voorschot verstrekt van 80% van de te verwachten tegemoetkoming. Ook voor werknemers met een flexibel arbeidscontract is het NOW van toepassing. Het NOW kost de werknemer geen opgebouwde WW-rechten.

De NOW kan op dit moment nog niet worden aangevraagd. Er wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt wanneer de aanvraag kan worden ingediend.

2. WW-premiedifferentiatie

Sinds dit jaar betalen werkgevers een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. Ook moet de hoge WW-premie worden betaald voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling kan nu tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is, zoals in de zorg.

Het kabinet bereidt een aanpassing voor om deze effecten weg te nemen. Werkgevers hadden in principe tot 1 april 2020 de tijd om een vaste arbeidsovereenkomst op schrift te stellen, om te voldoen aan de voorwaarden voor de lage WW-premie. Vanwege het coronavirus wordt deze periode verlengd tot 1 juli 2020.

3. Tijdelijke bijstand voor zzp’ers

Via een versnelde procedure kunnen zzp’ers voor een periode van drie maanden aanvullende inkomstenondersteuning krijgen voor kosten zoals levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. Binnen vier weken wordt deze bijstand verstrekt, eventueel via voorschotten. Dit geldt ook voor leningen voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157. De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling en bedraagt maximaal ca. € 1500 per maand netto.

Er is geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ook blijft de toetsing op levensvatbaarheid van het bedrijf achterwege.

Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen en zal een lagere rente worden gehanteerd dan op dit moment in het Besluit bijstandverlenging zelfstandigen (Bbz) geldt.

De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft achteraf niet terug te worden betaald.

4. Verdere versoepeling uitstel betalen van belastingen

Het is mogelijk om uitstel van betaling van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting aan te vragen. Dit verzoek dient schriftelijk met een onderbouwing door de ondernemer te worden aangevraagd bij de Belastingdienst. Binnen vier weken dient de aanvraag met een verklaring van een derde deskundige, zoals een accountant of financieel adviseur, te zijn aangevuld. Hieruit moet blijken dat de onderneming levensvatbaar is, maar dat door de gevolgen van het coronavirus, betalingsproblemen zijn ontstaan die tijdelijk van aard zijn.

Iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld, waardoor het verwerken van deze aanvragen lange tijd in beslag kan nemen. Wanneer de aanvraag geaccordeerd wordt, zet de Belastingdienst de invordering stop. Eventuele verzuimboetes, voor het niet of niet op tijd betalen van belastingen, worden geschrapt of teruggedraaid.

Bovenstaande regeling wordt naar waarschijnlijkheid nog verder versoepeld. Het ministerie van Financiën komt op zeer korte termijn met meer informatie.

5. Verlaging invorderings- en belastingrente

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn voor belastingen wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook gaat het tarief van de belastingrente tijdelijk naar 0,01%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt.

6. Verruiming Garantie Ondernemersfinanciering

Het Garantie Ondernemersfinancieringsregeling (GO) helpt ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties. Het kabinet stelt voor om het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro.

Met de GO worden zowel het mkb als grote ondernemingen geholpen door een 50%-garantie op bankleningen en bankgaranties, van minimaal € 1,5 miljoen tot maximaal € 50 miljoen euro per onderneming. Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar € 150 miljoen.

7. Verruiming kredieten Qredits

Het mkb-krediet van Qredits is een zakelijke lening voor startende en bestaande ondernemers in het mkb van minimaal € 50.000 en maximaal € 250.000. Kun je als ondernemer voor een financiering niet bij een bank terecht, dan biedt Qredits uitkomst. Kleine ondernemers die geraakt worden door de huidige situatie omtrent het coronavirus, kunnen uitstel van aflossing voor de duur van zes maanden aanvragen. De rente gedurende deze periode wordt ook verlaagd naar 2%. Deze crisismaatregel geldt in principe voor een periode van negen maanden en staat open tot eind mei 2020.

8. Compensatie specifieke sectoren

Het kabinet werkt aan een regeling voor compensatie aan specifieke sectoren die door het coronavirus extra getroffen worden, zoals de horeca, schoonheidssalons en de reisbranche. De regeling wordt met spoed aan de EU voorgelegd met het oog op ongeoorloofde staatssteun.

9. Tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal, onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten.

10. Voorlopige lokale aanslagen

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en reeds opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting.

11. Aanpassen voorlopige aanslag

In januari hebben alle ondernemers de voorlopige aanslag inkomstenbelasting ontvangen. Deze is gebaseerd op de geschatte winst voor dit jaar, op basis van cijfers uit het verleden. Wanneer de winst dit jaar door de gevolgen van het coronavirus lager uitvalt dan begroot, is het mogelijk om de voorlopige aanslag aan te laten passen. Pas het nieuwe bedrag aan naar een realistische schatting, zodat je bij de definitieve aanslag, na dit jaar, niet het risico loopt te weinig inkomstenbelasting te hebben betaald. Deze verrekening vindt na dit jaar plaats. Twijfel je over het juiste bedrag, neem dan gerust contact met ons op.

Je dient dit digitaal in via Mijn Belastingdienst en ontvangst binnen vier tot acht weken bericht.

Ook ondernemers met een bv kunnen de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting voor dit jaar laten aanpassen. Je dient dit in via het ondernemersportaal Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Als dga kun je ook de voorlopige aanslag inkomstenbelasting aan laten passen en hierbij rekening houden met een lager gebruikelijk loon.

12. Verruiming BMKB

Via de BMKB-regeling staat het ministerie van Economische Zaken borg voor kredieten aan ondernemers zodat zij makkelijker geld kunnen lenen bij kredietverstrekkers, zoals de bank. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de bank verstrekt, voor een periode van één jaar. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Om hier beroep op te doen, hoef je geen aparte aanvraag in te dienen, dit regelt je bank.

De omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB-regeling is vanwege het coronavirus verhoogd van 50 naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen, lopen ze hierbij minder risico en hebben bedrijven dus de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Bovendien zal de regeling ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot twee jaar.

Heb je vragen of ben je benieuwd wat voor jouw bedrijf het beste is? Neem dan contact met mij op.

Groet Maura

Dit artikel is geschreven om je te informeren over de aangepaste maatregelen omtrent het coronavirus. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan. 

Bron: sra.nl

Back To Top