skip to Main Content
Corona: De Huidige Steunmaatregelen Voor Ondernemers Op Een Rij

Corona: de huidige steunmaatregelen voor ondernemers op een rij

Om de negatieve effecten van het coronavirus zo goed mogelijk te kunnen compenseren, heeft het kabinet extra maatregelen bekendgemaakt voor het bedrijfsleven. Hieronder lees je de belangrijkste maatregelen, zoals bekend per 30 maart 2020:

1. Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW)

De bestaande regeling met betrekking tot werktijdverkorting is reeds beëindigd. In plaats daarvan is er een nieuwe maatregel, de NOW. De al eerder toegekende werktijdverkorting blijft van kracht. Indien je deze wilt verlengen, dien je gebruik te maken van de nieuwe NOW. Verzoeken om werktijdverkorting die al vóór de wijziging zijn ingediend, worden afgehandeld volgens de nieuwe regeling.

Wat houdt de NOW in?

Werkgevers die te maken hebben met een omzetverlies van minstens 20%, kunnen een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90%. Het loon dient dan voor 100% te worden doorbetaald. De aanvraag dien je in te dienen bij het UWV. Het UWV zal je vervolgens een voorschot verstrekken van 80% van de te verwachten tegemoetkoming.

De NOW geldt ook voor werknemers waarbij een flexibel arbeidscontract van toepassing is. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor drie maanden worden aangevraagd en voor nogmaals drie maanden worden verlengd. De NOW kost de werknemer geen opgebouwde WW-rechten.

Wat zijn de voorwaarden voor de NOW?

Het verwachte omzetverlies moet minstens 20% zijn, waarbij het gaat over omzetdalingen vanaf 1 maart 2020. Tijdens de periode waarover de tegemoetkoming wordt aangevraagd, kan geen ontslag worden aangevraagd voor de betreffende werknemer.

Wat is de omvang van de tegemoetkoming?

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van het percentage omzetverlies. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom als de omzet voor 100% wegvalt. Wanneer bijvoorbeeld de helft van je omzet wegvalt, dan krijg je via de NOW 45% tegemoetkoming in de loonkosten.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om de tegemoetkoming aan te vragen. Zodra hier meer over bekend is, zal dit zo snel mogelijk bekend worden gemaakt door het kabinet. Echter is de periode waarover je als werkgever de tegemoetkoming ontvang, niet afhankelijk van de datum waarop de regeling ingaat. De tegemoetkoming kan sowieso vanaf 1 maart 2020 verkregen worden indien er vanaf die datum sprake is van een omzetverlies van ten minste 20%.

2. Steunmaatregel € 4.000 voor specifieke sectoren

Ondernemers in sectoren die specifiek zijn getroffen door het coronavirus, kunnen nu een tegemoetkoming in de kosten aanvragen voor een bedrag van € 4.000 netto. Het gaat hier om de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), die eerder bekend was als het Noodloket. De aanvraag kan ingediend worden tot en met 26 juni 2020, 17.00 uur. Er is hier sprake van een gift en het bedrag hoeft dan ook niet te worden terugbetaald. Om misbruik te voorkomen, wordt de aanvraag nauwkeurig gecontroleerd.

Welke sectoren kunnen van deze maatregel gebruikmaken?

De tegemoetkoming is bedoeld voor MKB-bedrijven in de volgende sectoren:

 • Eet- en drinkgelegenheden
 • Bioscopen
 • Haar- en schoonheidsverzorging
 • Reisbemiddeling en reisorganisaties
 • Rijschoolhouders
 • Sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen
 • Bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus, theaters, schouwburgen en muziekscholen
 • Evenementenlocaties en organisatoren
 • Casino’s
 • Extra groepen ondernemers in de non-foodsector, zoals winkeliers

Hoe kan de tegemoetkoming worden aangevraagd?

De aanvraag dient digitaal te worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor de aanvraag is eHerkenning nodig, niveau 1 of hoger, of DigiD. Uit de eerste ervaringen blijkt dat men als adviseur met eHerkenning de aanvraag voor een klant kan (laten) doen. Wel dient de klant het kantoor dan, op papier, een machtiging te hebben verleend.

Wat zijn de voorwaarden voor deze tegemoetkoming?

Er gelden voor de tegemoetkoming verschillende voorwaarden. De belangrijkste zijn:

 • Je onderneming is in Nederland gevestigd;
 • je bedrijf behoort tot een van genoemde sectoren; dit moet blijken uit de inschrijving op peildatum 15 maart 2020 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • in je onderneming werken maximaal 250 personen;
 • je onderneming is niet failliet en heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend;
 • je verwacht van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 een omzetverlies van ten minste € 4.000;
 • je verwacht van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten, ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen;
 • je hebt over het huidige en de afgelopen twee belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun ontvangen (de-minimisverordening).
 • je onderneming is gevestigd buiten de eigen woning. De enige uitzondering hierop is eet- en drinkgelegenheden, bijvoorbeeld een café waarvan de eigenaar, huurder of pachter boven de zaak woont.

Wat is er nodig om de aanvraag te kunnen doen?

Voor de aanvraag heb je het volgende nodig:

 • Een eHerkenningsmiddel niveau 1 (of hoger) of DigiD
 • Het KVK-nummer van de onderneming (let op: niet vestigingsnummer/RSIN)
 • De SBI-code van de hoofdactiviteit van de onderneming
 • Het correspondentie- en bezoekadres van de onderneming
 • Contactgegevens ondernemer: naam, telefoonnummer en e-mailadres

Wanneer wordt de tegemoetkoming ontvangen?

RVO probeert binnen twee weken een besluit te nemen. Daarna wordt er binnen een paar werkdagen uitbetaald. Lukt het RVO niet om binnen twee weken een besluit te nemen, dan ontvang je hierover op tijd bericht.

3. Coulance bij betalen pensioenpremie

Ook pensioenuitvoerders proberen de financiële nood van ondernemers vanwege het coronavirus te verlichten. Zij komen ondernemers zoveel mogelijk tegemoet bij moeilijkheden met het betalen van pensioenpremies. Aangezien de problemen per sector en werkgever verschillend zijn, zal maatwerk worden geleverd op basis van de volgende mogelijkheden:

 • Pensioenuitvoerders treffen waar nodig een betalingsregeling met werkgevers. De individuele werkgever dient zich in dat geval te melden bij het pensioenfonds, de verzekeraar of de premiepensioeninstelling.
 • Betalingstermijnen van pensioenpremies worden binnen de wettelijke mogelijkheden verruimd.
 • Pensioenuitvoerders voeren een minder strikt invorderingsbeleid, onder meer door het inschakelen van incassobureaus en het opleggen van boetes uit te stellen.

Ondernemers die in acute problemen komen met het betalen van hun pensioenpremies, wordt aangeraden de website van hun pensioenuitvoerder te raadplegen en zo nodig contact op te nemen met hun pensioenfonds, verzekeraar, premiepensioeninstelling of financieel adviseur.

4. WW-premiedifferentiatie

Sinds 1 januari betalen werkgevers een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. Ook moet de hoge WW-premie worden betaald voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt.

Deze bepaling kan nu tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is, zoals in de zorg. Het kabinet bereidt een aanpassing voor om deze effecten weg te nemen.

Verder hebben werkgevers tot 1 juli 2020 de tijd gekregen om een vaste arbeidsovereenkomst op schrift te stellen, om te voldoen aan de voorwaarden voor de lage WW-premie. Vanwege het coronavirus wordt deze periode verlengd van 1 april 2020 tot 1 juli 2020.

5. Nieuwe regels tijdelijke bijstand zzp’ers bij inkomensnood

Zzp’ers kunnen voor een periode van drie maanden, van 1 maart tot en met 31 mei 2020, via een versnelde procedure aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor de kosten van levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. Dit geldt alleen voor zelfstandigen, onder wie ook de dga, die door de coronacrisis geen of maar heel weinig inkomen hebben.

Deze informatie is terug te vinden in de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo).

Wordt er voor deze bijstandsregeling gekeken naar het inkomen van de partner?

Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor levensonderhoud voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Dit wil zeggen dat eventueel aanwezig vermogen en/of inkomen van de partner de bijstand niet in de weg staat. Ook blijft de toets op levensvatbaarheid van het bedrijf achterwege.

Wanneer wordt de bijstand ontvangen?

Gemeenten gaan vanaf nu van start met de uitvoering van de regeling, dit gebeurt op basis van een voorschot. De bijstand wordt binnen vier weken uitbetaald. Dit geldt ook voor leningen voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157. Het inkomen van de zelfstandige wordt aangevuld tot maximaal € 1.500 netto voor gehuwden en maximaal € 1.050 netto voor alleenstaanden. Voor jongeren tussen de 18 en 21 jaar wordt de lagere bijstandsnorm gehanteerd. Veel gemeenten hebben een digitaal loket geopend waar al informatie op staat. Vanaf 30 maart zijn er ook fysieke noodloketten in grote steden als Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.

Wordt bij de aanvraag het inkomen getoetst?

De uitkering voor levensonderhoud wordt in één keer voor drie maanden toegekend en wordt per maand uitbetaald. De zelfstandige dient te verklaren dat het inkomen in de komende drie maanden naar verwachting minder zal bedragen dan het sociaal minimum als gevolg van de coronacrisis. Het inkomen wordt dus vooraf niet getoetst. Houd er rekening mee dat deze uitkering wel gewoon meetelt als inkomen voor de toeslagen. Deze kunnen hierdoor dus lager worden. Je dient zelf de wijziging door te geven, anders loop je het risico te veel te ontvangen en later terug te moeten betalen.

Wanneer kan de aanvraag worden ingediend?

Een aanvraag voor een uitkering voor levensonderhoud kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. Terugwerkende kracht is mogelijk voor alle aanvragen die zijn ingediend binnen de looptijd van de regeling, dus tot en met 31 mei 2020. De uitkering voor levensonderhoud wordt in één keer voor drie maanden toegekend en wordt per maand uitbetaald.

Wat zijn de voorwaarden voor het krijgen van deze bijstand?

Voor het verkrijgen van de tijdelijke bijstand gelden de volgende voorwaarden:

 • Je bent een gevestigde zelfstandige, leeftijd vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
 • je bent woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland.

Let op: aangekondigd is dat met spoed wordt bekeken hoe steun kan worden geboden aan ondernemers die in Nederland een bedrijf hebben en in het buitenland wonen, of andersom. In principe hebben zij echter recht op bijstand in het woonland.

 • Je bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • Je bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
 • Je voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, bijvoorbeeld dat je bent ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel vóór 17 maart 2020 18.45 uur.
 • Je bent vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en heeft in 2019 minimaal 1.225 uur (gemiddeld 24 uur per week) in je eigen bedrijf of zelfstandig beroep gewerkt. Werkt een aanvrager korter dan een jaar als zelfstandige, dan geldt het urencriterium voor het aantal maanden dat is gewerkt.
 • Je woont in de gemeente waar u aanvullende inkomensondersteuning aanvraagt.

Let op:
De regeling geldt ook voor zelfstandigen met personeel en in beginsel ook voor dga’s van een bv die aan de voorwaarden voldoen. De dga dient dan aannemelijk te maken dat de bv geen salaris meer kan betalen. Zzp’ers die in Nederland werken maar in het buitenland wonen, grijpen helaas naast de inkomensondersteuning voor zzp’ers vanwege het coronavirus.

Hoe zit het met een lening voor bedrijfskapitaal?

Zzp’ers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.157 met een rente van 2%. Deze is binnen vier weken beschikbaar. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft er niet te worden afgelost. Om voor deze lening in aanmerking te komen moet een zelfstandig ondernemer verklaren en aannemelijk maken dat hij of zij liquiditeitsproblemen heeft als gevolg van het coronavirus.

En hoe zit het met de kostendelingsnorm?

Bij de uitvoering van de regelingen wordt de zogenoemde kostendelersnorm buiten beschouwing gelaten. Deze norm betekent dat de bijstandsuitkering lager wordt wanneer meerdere volwassenen samenwonen, omdat ervan uitgegaan wordt dat de kosten worden gedeeld. Nu gebeurt dat dus niet.

Controle op de rechtmatigheid van de bijstand vindt meestal achteraf plaats. In het geval van fraude zal de bijstand met boete worden teruggevorderd. Dit betekent dat zelfstandig ondernemers die een beroep doen op de regeling verplicht zijn uit zichzelf aan de gemeente alle inlichtingen te verstrekken die van invloed kunnen zijn op het recht op of de hoogte van de uitkering. Denk aan wijzigingen in de inkomenssituatie van de zelfstandige.

6. Versoepeling uitstel betalen van belastingen

Veel bedrijven zien hun omzet en winst teruglopen, terwijl de kosten en uitgaven gewoon doorgaan. Is dit bij jou het geval, dan kun je bij de Belastingdienst vragen om uitstel van betaling. Ondernemers kunnen uitstel van betaling krijgen voor de betaling van loonbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en btw. Uitstel was al mogelijk, maar moest tot nog toe worden begeleid door een accountantsverklaring. Hieruit moest duidelijk worden dat het uitstel verband hield met het coronavirus.

Een derdenverklaring, zoals een accountantsverklaring, is niet meer nodig. Als je uitstel vraagt, krijg je dit automatisch voor drie maanden. Je kunt ook voor langere tijd uitstel aanvragen. In dat geval dien je wel extra informatie te leveren. Dit kan een verklaring van een derde zijn, maar tot nu toe is dit niet verplicht.

Worden er nog verzuimboetes gegeven?

De fiscus zal de zogenoemde verzuimboetes, voor het niet of niet op tijd betalen van belastingen, schrappen of terugdraaien. Dat geldt bijvoorbeeld als de btw te laat wordt betaald.

7. Voorlopige aanslagen kunnen aangepast worden

Ondernemers, onder wie ook zzp’ers, hebben in januari hun voorlopige aanslag inkomstenbelasting ontvangen. De winst is hierbij geschat, op basis van ervaringscijfers uit het verleden. Valt je winst dit jaar door het coronavirus of vanwege andere oorzaken lager uit, dan kun je je voorlopige aanslag aanpassen.

Hoe kan ik mijn voorlopige aanslag aanpassen?

Je kunt je voorlopige aanslag digitaal, via Mijn Belastingdienst, aanpassen. Hierna krijg je meestal binnen vier, maar uiterlijk binnen acht weken bericht. Dit betekent dat je vanaf eind april of eind mei minder belasting hoeft af te dragen.

Ook ondernemers met een bv kunnen de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting voor dit jaar aanpassen. Je doet dit via het nieuwe ondernemersportaal Mijn Belastingdienst Zakelijk. Je moet hier inloggen via eHerkenning.

En hoe zit het met de voorlopige aanslag inkomstenbelasting dga?

Kun je aantonen dat je dit jaar een lager gebruikelijk loon aan je bv onttrekt vanwege de gevolgen van het coronavirus voor je bv? Dan kun je als dga je voorlopige aanslag inkomstenbelasting aanpassen en hierbij rekening houden met een lager gebruikelijk loon.

8. Invorderings- en belastingrente wordt verlaagd

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn voor belastingen, wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar 0,01%. Deze verlaging geldt voor alle belastingen waarvoor belastingrente van toepassing is. De Belastingdienst berekent belastingrente als je bijvoorbeeld te laat bent met het doen van je aangifte.

9. Banken geven mkb half jaar uitstel van aflossing

Mkb-ondernemingen met een financiering tot € 2,5 miljoen, kunnen een half jaar uitstel krijgen op de aflossing van hun leningen. Een voorwaarde voor dit uitstel is wel dat de onderneming in de kern gezond is. ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos hebben dat samen besloten. De maatregel van banken geldt voor zakelijke klanten in alle sectoren met een krediet tot € 2,5 miljoen. Voor zakelijke klanten met een hoger bedrag aan leningen wordt momenteel onderzocht welke mogelijkheden tot verlichting er zijn.

Houd er rekening mee dat specifieke financieringsvormen zoals commercial finance, club deals en syndicated loans zijn uitgezonderd. Ook kredieten die door de afdeling Afwikkeling binnen Bijzonder Beheer worden behandeld, vallen niet onder de uitstelregeling.

10. Verruiming borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB-regeling borg voor kredieten aan ondernemers, zodat het voor hen makkelijker is om geld te lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, in de regel is dit hun eigen bank. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de bank verstrekt, voor een periode van één jaar. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Het maximum van het BMKB-krediet is tijdelijk verhoogd van € 1 miljoen naar € 1,5 miljoen.

De omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB-regeling is vanwege het coronavirus verhoogd van 50 naar 75% voor bedrijven met een kredietbehoefte tot € 266.667.

De verruiming van de BMKB geldt tot en met 30 juni 2022.Hierdoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen, lopen ze hierbij minder risico en hebben bedrijven dus de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Bovendien zal de regeling ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot twee jaar.

Je hoeft geen aparte aanvraag voor de BMKB-regeling in te dienen, maar kunt dit gewoon via je eigen bank regelen.

11. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinancieringsregeling (GO). Het kabinet heeft een voorstel gedaan om het garantieplafond van de GO te verhogen van € 400 miljoen naar € 1,5 miljard. Met de GO worden zowel het mkb als grote ondernemingen geholpen door een 50%-garantie op bankleningen en bankgaranties, van minimaal € 1,5 miljoen tot maximaal € 50 miljoen per onderneming. Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar € 150 miljoen.

12. Verruiming kredieten Qredits

Qredits biedt sinds enkele jaren het mkb-krediet aan. Dit krediet is een zakelijke lening aan startende en bestaande ondernemers in het mkb van minimaal € 50.000 en maximaal € 250.000. Deze lening is er speciaal voor ondernemers die een financiering nodig hebben en hiervoor niet bij de bank terecht kunnen.

Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open voor kleine ondernemers die worden geraakt door de coronaproblematiek. Zij krijgen uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode wordt automatisch verlaagd naar 2%.

Deze crisismaatregel geldt in principe voor een periode van negen maanden en staat open tot eind mei van dit jaar. Er is een speciale hulplijn waar ondernemers terecht kunnen.

13. Regeling Borgstellingskrediet Landbouw verruimd

Ook de Borgstellingskrediet Landbouw (BL) is wegens het coronavirus verruimd. Gezonde land- en tuinbouwbedrijven die door deze crisis getroffen worden, kunnen hierdoor gefinancierd blijven. Door de regeling BL te verruimen kunnen gezonde bedrijven die in liquiditeitsproblemen komen een beroep doen op overheidsborgstelling voor een overbruggingskrediet (BL-C). Dit is ingegaan op 18 maart 2020 en geldt tot 1 april 2021.

14. Gemeentes en waterschappen

Tevens nemen diverse gemeentes maatregelen voor burgers en ondernemers die door het coronavirus in financiële moeilijkheden komen. Het gaat onder andere om de gemeentes Almere, Zutphen, Oisterwijk, Goirle, Harderwijk, Gorinchem, Wierden, Schagen en Noordwijk. De tegemoetkomingen lopen uiteen en betreffen onder andere de toeristenbelasting en uitstel van betaling van gemeentelijke heffingen en het later innen ervan.

Wat is de rol van de waterschappen hierin?

De waterschappen hebben besloten om uitstel van betaling te verlenen aan ondernemers met financiële problemen vanwege de coronacrisis. Daarnaast zetten verschillende waterschappen de invordering van belastingen stil en worden facturen sneller betaald.

Worden er nog wel vergunningen verleend?

De waterschappen zetten alles op alles om het verlenen van vergunningen en opdrachten aan bedrijven door te laten gaan, zodat het werk in de grond-, weg- en waterbouw kan doordraaien.

15. Vignet voor grensarbeiders in vitale sectoren

Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen vanaf 22 maart 2020 een vignet gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland over te gaan. Het vignet moet voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen worden opgehouden bij de grens en kan enkel door hen worden gebruikt.

Het vignet kan worden verkregen via de website.

16. Noodpakket voor ondernemers en werknemers in Caribisch Nederland

Het kabinet heeft besloten om voor werknemers en bedrijven op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, vanwege het coronavirus, uitzonderlijke economische maatregelen te nemen.

De brief over het noodpakket voor werknemers in Caribisch Nederland is vergelijkbaar met de brief die het kabinet op 17 maart 2020 aan de Tweede Kamer heeft gestuurd ten aanzien van Europees Nederland. De opzet van de brief is hetzelfde en ook de maatregelen zijn vergelijkbaar.

17. Geen fiscale gevolgen voor pensioen van zorgmedewerkers

De Belastingdienst heeft bekend gemaakt dat gepensioneerde zorgmedewerkers die hun pensioen meer dan vijf jaar vóór hun AOW-leeftijd vervroegd hebben laten ingaan, nu in verband met de uitbraak van het coronavirus opnieuw aan het werk kunnen gaan zonder fiscale gevolgen voor hun pensioen.

18. Exportkredietverzekering verruimd

In de strijd tegen de coronacrisis heeft de overheid een verruiming van de exportkredietverzekering bekendgemaakt. Dit om met name exporteurs tegemoet te komen bij de problemen die ze vanwege het coronavirus ondervinden.

Wat is een exportkredietverzekering?

Een exportkredietverzekering biedt een garantie vanuit de overheid voor een afgesloten exportkrediet. De verzekering betreft de export van kapitaalgoederen en diensten. Lijd je schade omdat een afnemer je rekening niet voldoet, dan kun je of je verzekeraar de schade op de overheid verhalen.

Wat houdt deze verruiming in?

De verruiming van het exportkrediet betekent onder andere dat exportkredietverzekeringen die korter lopen dan twee jaar, kunnen worden gedekt. Dit was eerder niet het geval. Daarnaast wordt de binnenlandse dekking verruimd, wordt het landenbeleid flexibeler en is voor meer landen dekking te verkrijgen.

De verruiming betekent daarnaast ook dat er een hogere dekking komt en dat procedures worden versneld. Zo geldt momenteel bijvoorbeeld nog een wachttijd van meestal drie maanden voordat de geleden schade wordt betaald.


Heb je vragen n.a.v. dit artikel of wil je graag een gesprek aangaan om jouw situatie te bespreken? Neem contact met mij op.

Groet Maura

Dit artikel is geschreven om je te informeren over de aangepaste maatregelen omtrent het coronavirus. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan. 

Back To Top