skip to Main Content
Beëindiging Arbeidsovereenkomst Wegens Bereiken AOW-gerechtigde Leeftijd

Beëindiging arbeidsovereenkomst wegens bereiken AOW-gerechtigde leeftijd

Nu transitievergoeding is ingevoerd, vragen veel mensen zich af of deze vergoeding ook betaalt moet worden bij het opzeggen van een arbeidsovereenkomst tegen de AOW-leeftijd. De Hoge Raad heeft duidelijkheid gegeven. Op 20 april 2018 heeft hij geoordeeld dat het geen verboden leeftijdsdiscriminatie oplevert als men AOW-gerechtigden van de transitievergoeding uitsluit.

Wat zegt de wet?

In geval van gedwongen ontslag van een werknemer die minimaal twee jaar in dienst is, dient een werkgever normaliter de wettelijk vastgestelde transitievergoeding te betalen. Die is dus verschuldigd als de arbeidsovereenkomst ten minste twee jaar heeft geduurd en is opgezegd door de werkgever, of op het verzoek van de werkgever is ontbonden of niet verder voorgezet. Echter is in de wet bepaald dat deze transitievergoeding niet verschuldigd is bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst in geval van het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd van de werknemer.

De rechtspraak

Een hiermee geconfronteerde werknemer betoogde dat er sprake zou zijn van verboden leeftijdsdiscriminatie en dat hij toch recht had op een transitievergoeding. Daardoor zou zijn werkgever met aanzienlijk hogere ontslagkosten geconfronteerd worden. De werknemer had deze zaak aanhangig gemaakt bij de kantonrechter in Utrecht. De kantonrechter stelde prejucdiciële vragen hierover aan de Hoge Raad. De Hoge Raad moest dus oordelen of er sprake was van leeftijdsdiscriminatie en zo ja, of er een rechtvaardigingsgrond bestaat voor dit onderscheid. Allereerst verklaart de Hoge Raad dat er een direct onderscheid naar leeftijd wordt gemaakt met de uitsluiting van AOW-gerechtigden van de transitievergoeding. Hij oordeelt vervolgens dat deze leeftijdsdiscriminatie gerechtvaardigd is. De Hoge Raad is tot dit oordeel gekomen doordat er naar zijn mening sprake is van een legitiem doel. Dit doel is het voorkomen dat personen die in de regel niet langer aangewezen zijn op het verrichten van arbeid om hun levensonderhoud te voorzien, toch recht hebben op een transitievergoeding. De transitievergoeding is nu eenmaal niet bedoeld voor AOW-gerechtigden. Het algemene doel van de Wet werk en zekerheid is het ontslag van werknemers voor werkgevers minder kostbaar maken. In het licht hiervan moet dit doel legitiem worden geacht. Vervolgens deelt de Hoge Raad dat de uitsluiting van een transitievergoeding voor werknemers met de AOW-leeftijd, passend en noodzakelijk is voor het verwezenlijken van het nagestreefde doel. Voor het bereiken van het beoogde doel is de regel namelijk niet ongeschikt, en deze gaat, aldus de Hoge Raad, dan ook niet verder dan noodzakelijk is.

Conclusie

Het beëindigen van de arbeidsovereenkomst wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd is derhalve kosteloos. Werknemers moeten soms wel nog een extra actie ondernemen, wanneer in de arbeidsovereenkomst geen AOW-beding is opgenomen, luidende dat de arbeidsovereenkomst eindigt als de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Een werkgever dient tijdig op te zeggen tegen de AOW-gerechtigde leeftijd in zo’n situatie. Met een beroep op de wettelijke regeling en de jurisprudentie van de Hoge Raad is dan geen transitievergoeding verschuldigd. Het is wel aan te bevelen om in de arbeidsovereenkomst een AOW-beding op te nemen.

Zoek je een antwoord op je vraag, of wil je graag advies? Neem contact op met Vhm Abc. 

Back To Top