skip to Main Content

Wetsvoorstel Pensioen in Eigen Beheer (PEB)

Hierbij willen wij u informeren inzake de laatste stand van zaken aangaande het wetsvoorstel Uitfasering van Pensioen in Eigen Beheer (PEB).

Zoals u heeft vernomen werd eind vorig jaar de stemming inzake dit wetsvoorstel in de Eerste Kamer uitgesteld. Aanleiding voor dit uitstel waren signalen vanuit de praktijk over de aftrek van de lasten van de toekomstige indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraken op het moment van afkoop of omzetting in een oudedagsverplichting. Een dergelijke aftrek zou tot een budgettaire tegenvaller kunnen leiden. Hiernaar is onderzoek verricht. De conclusie van dit onderzoek is dat het wetsvoorstel aftrek van de lasten van de toekomstige indexatie op het moment van afkoop of omzetting uitsluit, waardoor ook de budgettaire derving zich niet zou voordoen. De aftrekbeperking zou naar de mening van de wetgever te stringent zijn en om die reden is in een zogeheten Novelle (aanvulling op wetsvoorstel) alsnog een (voorwaardelijke) mogelijkheid tot aftrek van de lasten van de toekomstige indexatie van de pensioenaanspraken of van de pensioenuitkeringen voorgesteld. Deze mogelijkheid zal naar verwachting slechts in enkele uitzonderingsgevallen (en uitsluitend in geval van zogeheten extern eigen beheer) aan de orde kunnen zijn. Uiteraard informeren wij u nader indien voormelde uitzondering in uw situatie zou kunnen spelen.
De procedure van de verdere afwikkeling van het wetsvoorstel kan thans als volgt worden samengevat. Op maandag 30 januari 2017 zal het wetsvoorstel verder in behandeling worden genomen, uitmondend in stemmingen welke geagendeerd staan voor donderdag 9 februari 2017. Uiterlijk 7 maart 2017 stemt de Eerste Kamer dan over de Novelle Uitfasering PEB.

De verwachting is dan ook dat de wet Uitfasering PEB dit voorjaar zijn beslag zal krijgen. Wij zullen dan de gang van zaken voor uw situatie – indien u een voorziening PEB op de balans heeft – verder oppakken en u adviseren hoe de uitfasering te verwerken.

Back To Top