skip to Main Content
Belangrijke Goedkeuringen Bij Schenken Woning Aan Kinderen

Belangrijke goedkeuringen bij schenken woning aan kinderen

Op 22 november 2018 verscheen het besluit ‘Schenk- en erfbelasting. Vrijstellingen. Omzetting, fusie of taakafsplitsing’, waarin een aantal goedkeuringen zijn opgenomen. In dit artikel staat centraal: de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling voor schenkingen van ouders aan kinderen voor een eigen woning. Tevens bespreken we de betreffende goedkeuringen uit eerdergenoemd besluit.

Voor schenkingen van ouders aan kinderen tot 40 jaar geldt een eenmalig verhoogde vrijstelling. Mits aan de overige voorwaarden wordt voldaan, heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat een schenking op de 40e verjaardag van het kind ook onder de eenmalig verhoogde vrijstelling valt.

Leeftijd partner

Tevens is goedgekeurd dat de eenmalig verhoogde vrijstelling schenking geldt wanneer de begiftigde zelf niet aan de leeftijd-eis (18 tot 40 jaar) voldoet, maar zijn fiscale partner wel. De staatssecretaris geeft een aantal voorbeelden in het besluit:

Kwijtschelding lening eigen woning

Of een kwijtschelding van een lening eigen woning door de ouders ook onder de gefaciliteerde schenking valt, is op grond van de huidige regeling onduidelijk. Deze onduidelijkheid vloeit voort uit artikel Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting, waarin staat dat het bedrag van de schenking eigen woning daadwerkelijk betaald moet zijn door de schenker. Het is onduidelijk of het begrip kwijtschelden ook onder het begrip betalen valt. Met de goedkeuring voor kwijtschelding van een eigenwoningschuld is voor de praktijk in ieder geval zekerheid geschapen dat ook een kwijtschelding wordt gefaciliteerd. Naast een bestaande eigenwoningschuld geldt deze goedkeuring ook voor de schuld die is aangegaan om een negatief vervreemdingssaldo te financieren. Zoals is vereist volgens artikel 5 Uitvoeringsregeling Schenk- en erfbelasting, is ook goedgekeurd dat de kwijtschelding gelijk wordt gesteld met een daadwerkelijke betaling door de schenker. Daar geldt bovendien bij dat de schenking en besteding geacht worden plaats te vinden op het tijdstip van kwijtschelden.

Kwijtschelding schuldig gebleven koopsom woning

Bij overdracht van een woning kan de schenker er ook voor kiezen om de koopsom gedeeltelijk of geheel kwijt te schelden. Ook hierbij geldt dat deze kwijtschelding gelijk wordt gesteld met het daadwerkelijk betalen door de schenker, en dat de schenking en de besteding geacht worden plaats te vinden op het tijdstip van kwijtschelding.

Er gelden nog wel voorwaarden voor de goedkeuring voor kwijtschelding van een schuldig gebleven koopsom:

  • De goedkeuring geldt alleen voor de kwijtschelding van een koopsom die door het kind is verschuldigd voor de verkrijging van (een deel van) een woning die een hoofdverblijf vormt voor het kind in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001.
  • De koopsom wordt uiterlijk door de ouder kwijtgescholden op de dag waarop de notariële akte van levering bij het kadaster is ingeschreven (juridische levering).
  • De kwijtschelding moet blijken uit de overeenkomst van de schulderkenning die tussen de ouder en het kind uiterlijk op de dag van de juridische levering is gesloten, of uit de notariële akte van levering van de woning.
  • Wanneer de aanschaf van de woning of een gedeelte van de woning niet kan worden ingeschreven in het kadaster, moet de kwijtschelding blijken uit de koopovereenkomst of de overeenkomst van schulderkenning die tussen het kind en de ouder op dezelfde dag als de koopovereenkomst is gesloten.

Prijs beneden de waarde in het economische verkeer

Wanneer ouders een woning verkopen voor een koopprijs die lager is dan de waarde in het economische verkeer, geeft de staatssecretaris ook een goedkeuring. Geacht wordt hierbij te zijn voldaan aan artikel 5, eerste lid, onderdeel b, ten eerste en ten tweede van de Uitvoeringsregeling Schenk- en erfbelasting.

Schenking woning in het buitenland

Voor schenkingen van woningen in het buitenland kunnen ouders en kinderen onder voorwaarden ook een beroep doen op de verhoogde vrijstelling. De woning moet zich bevinden in een land waarmee Nederland in het belastingverdrag een afspraak heeft gemaakt over uitwisseling van fiscale informatie, ter voorkoming van dubbele belasting. De woning moet bovendien voldoen aan de voorwaarden om als hoofdverblijf van het kind te kwalificeren.

Ontbonden schenking

Voor een geslaagd beroep op de verhoogde vrijstelling voor schenking van eigen woning, moet in beginsel sprake zijn van een onvoorwaardelijke schenking. De schenking onder een ontbindende voorwaarde is de enige uitzondering. Stel dat de ontbindende voorwaarde intreedt en de ouders en kinderen opnieuw een beroep willen doen op de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling voor een eigen woning bij een volgende schenking. Dan geldt, op grond van een goedkeuring, de vrijstelling ook indien is voldaan aan drie voorwaarden:

  • Er is alleen een ontbindende voorwaarde opgenomen aan de schenking zoals bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel a van de Uitvoeringsregeling Schenk- en erfbelasting.
  • De schenking is ongedaan gemaakt door het in vervulling gaan van de ontbindende voorwaarde en het kind heeft daardoor het geschonken bedrag aan de ouder(s) terugbetaald.
  • Het kind bericht de inspecteur schriftelijk dat de schenking ongedaan is gemaakt vanwege het niet voldoen aan de voorwaarden voor de vrijstelling; uiterlijk op 31 mei van het derde kalenderjaar na het jaar van schenking.

Schenking woning vóór 1 januari 2017 

Het was tot 1 januari 2017 mogelijk voor ouders om een beroep te doen op de toen bestaande eenmalige vrijstelling schenken onder een onder een opschortende voorwaarde van aanwending voor een eigen woning.

In tegenstelling tot het civiele recht kent het belastingrecht de regel dat een gift of schenking pas tot stand komt na vervulling van de opschortende voorwaarde. Echter geldt na de inwerkingtreding van de voorwaarde in 2017, dat geen beroep meer gedaan kan worden op de eenmalig verhoogde vrijstelling. Voor schenkingen vanaf 2017 geldt dat deze onvoorwaardelijk moeten zijn dan wel onder een ontbindende voorwaarde gedaan moeten worden. Toch geldt een goedkeuring in deze situatie:

  • Wanneer de schenking is gedaan vóór 1 januari 2017 onder een opschortende voorwaarde en de aan de schenking verbonden opschortende voorwaarde van besteding uiterlijk op 31 december 2019 wordt vervuld.

Geen inhaalschenking eigen woning meer mogelijk

Er was overgangsrecht van toepassing. In de situaties waarin in 2015 of 2016 een beroep was gedaan op de verhoogde vrijstelling voor een eigenwoningschenking van €52.752 of €53.016 in 2016, was tot 1 januari 2019 een inhaalschenking mogelijk. Ouders konden tot 1 januari 2019 maximaal tot €46.824 in 2015 of €47.198 aanvullend schenken aan hun kinderen voor een eigen woning op grond van dit overgangsrecht. Dit is nu niet meer mogelijk.

Lees ook onze andere interessante artikelen. Zoek je een antwoord op je vraag, of wil je graag advies? Neem dan contact met ons op.

Back To Top