skip to Main Content
Uitkomst Bij Slapende Dienstverbanden: Compensatieregeling Transitievergoeding

Uitkomst bij slapende dienstverbanden: compensatieregeling transitievergoeding

Wanneer uw werknemer zijn baan kwijtraakt, kan het zijn dat hij of zij recht heeft op een transitievergoeding. Deze transitievergoeding is voor veel werkgevers de reden om een werknemer na twee jaar ziekte ‘slapend’ in dienst te houden, omdat zij deze vergoeding niet willen (of kunnen) betalen. Vanaf 1 april 2020 treedt een compensatieregeling in werking. Met deze regeling kunt u, mits u voldoet aan een aantal belangrijke voorwaarden, de betaalde transitievergoeding terugvragen. Dit kan met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015.

Met de compensatieregeling transitievergoeding biedt de overheid een oplossing voor het probleem van de slapende dienstverbanden. Wanneer u denkt dat u in aanmerking komt voor deze regeling, kunt u een compensatieaanvraag indienen bij het UWV. De keerzijde van deze regel is wel dat de uitkering betaald wordt uit het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF). In de praktijk betekent dit dat de premie van dit fonds voor alle werkgevers omhooggaat.

Aanvraag indienen vanaf 1 april 2020

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers een aanvraag indienen wanneer zij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan of hebben ontslagen sinds 1 juli 2015. Wilt u met terugwerkende kracht een aanvraag indienen? Houd dan rekening met het feit dat u de aanvraag binnen een half jaar nadat de regeling in werking treedt, moet indienen. Het UWV neemt binnen zes maanden een beslissing over het toekennen van de compensatie.

Voor nieuwe gevallen geldt dat de aanvraag binnen zes maanden na volledige betaling van de transitievergoeding moet worden ingediend. Vervolgens neemt het UWV binnen acht weken een beslissing. Let op: de beslistermijn kan verlengd worden. Verder krijgt u altijd een bedrag gecompenseerd dat past binnen de wettelijke kaders. Dus wanneer u uw werknemer een hogere vergoeding geeft, bijvoorbeeld een vergoeding bij een beëindiging met wederzijds goedvinden, wordt desondanks maximaal het wettelijk vereiste bedrag gecompenseerd.

Wanneer u gebruik wilt maken van de compensatieregeling, is het verstandig om alle documenten met betrekking tot het einde van het dienstverband en de reden daarvan goed te bewaren. Dit geldt ook voor de berekening en betaling van de transitievergoeding. Bij de beoordeling van uw aanvraag maakt het UWV zoveel mogelijk gebruik van gegevens die al bij de uitvoeringsinstantie bekend zijn.

Vóór 1 juli 2019 maakt het UWV een overzicht van de aanvullende documenten die zij nodig hebben, bekend. Bewaar in ieder geval de volgende documenten goed zodat u ze, wanneer het nodig is, mee kunt sturen met uw aanvraag:

 • de ontslagvergunning;
 • de beëindigingsovereenkomst (inclusief documenten waaruit blijkt dat uw werknemer ziek was en dat dit bij het einde van de arbeidsovereenkomst nog steeds het geval was);
 • gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen;
 • bewijs dat de (totale) transitievergoeding betaald is;
 • aanvraagprocedure via internet.

Het UWV zet een formulier online waarbij de werkgever zoveel mogelijk begeleid wordt bij het indienen van de aanvraag. Het is de bedoeling dat dit formulier zorgt voor een zorgvuldige en vlotte afhandeling. Om te beoordelen of u recht heeft op de compensatie en wat de hoogte daarvan is, moet het UWV in ieder geval het volgende vaststellen:

 • dat er sprake was van een arbeidsovereenkomst;
 • de duur van de arbeidsovereenkomst;
 • dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan;
 • dat de transitievergoeding betaald is;
 • hoe de berekening van de transitievergoeding heeft plaatsgevonden; en
 • hoe hoog de kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte waren.

Aanvullingen en privacyaspecten

Bij een incomplete aanvraag, mag de werkgever deze aanvullen (binnen 14 dagen voor nieuwe gevallen en binnen 28 dagen voor oude gevallen). Wanneer het UWV binnen deze termijn alle benodigde documenten ontvangen heeft, is sprake van een tijdig ingediende aanvraag die in behandeling wordt genomen.

Werkgevers hoeven niet bang te zijn dat ze in strijd handelen met de privacyregels wanneer ze de gegevens van de werknemer aan het UWV verstrekken. In de toelichting van de regeling is uitgelegd dat de verwerking van deze persoonsgegevens in overeenstemming zijn met de bepalingen van de AVG.

Benodigde gegevens voor het indienen van een aanvraag

Wanneer de arbeidsovereenkomst van uw werknemer niet van rechtswege is geëindigd, moet u papieren aanleveren waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Denk hierbij aan:

 • de beschikking waaruit blijkt dat het UWV toestemming heeft verleend voor opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
 • de beschikking van de kantonrechter waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst om die reden is ontbonden; of
 • de beëindigingsovereenkomst voor het met wederzijds goedvinden beëindigen van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (ná het aflopen van de periode van het opzegverbod tijdens ziekte).

Wanneer de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid na toestemming van het UWV:

 • een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde;
 • welke periode de werknemer ziek is geweest;
 • de naam van de behandelend bedrijfsarts;
 • het door de werkgever tijdens ziekte betaalde loon (aan de hand van loonstroken);
 • de gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen;
 • bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding.
Back To Top